Gestió administrativa

33 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

En aquest recurs formatiu trobaràs el continguts per conèixer els principis bàsics i el procés de contractació pública. Repassarem el seu context i fonaments, així com el procés per a dur-la a terme i realitzar el seguiment.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Contractació
Recurs

En aquests recurs es fa una aproximació al procediment administratiu. Es contextualitzen els seus orígens i conceptes clau, es detallen les principals novetats i es fa una introducció al seu cicle de vida.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Procediment administratiu
Recurs

Recurs bàsic sobre els aspectes fonamentals de la protecció de dades, la seguretat, el tractament de dades i el Reglament Europeu de Protecció de dades. Contingut adreçat als empleats públics de la Diputació de Barcelona.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Protecció de dades
Recurs

Recurs bàsic sobre els aspectes fonamentals de la protecció de dades, la seguretat, el tractament de dades i el Reglament Europeu de Protecció de dades. Adreçat als empleats públics dels ens locals.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Protecció de dades
Recurs

Una Administració pública moderna, al servei del ciutadà, s'ha de caracteritzar, entre altres aspectes, per dur a terme les seves actuacions amb la màxima eficàcia i transparència possibles. Si es té en compte que aquestes actuacions s'expressen principalment a través del canal escrit, sembla lògic pensar que el format i estructura del document o el tipus de llenguatge que s'utilitzi en la redacció dels documents administratius ha de ser matèria de reflexió constant.

Consegüentment, a l'hora de redactar-los cal fer un veritable esforç tant per utilitzar un llenguatge que sigui clar i entenedor, com per presentar la informació de forma racional, és a dir, ordenada segons les necessitats comunicatives de cada document.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Redacció de documents administratius
Recurs

Píndoles on trobaràs informació bàsica i consells pràctics per millorar la redacció sobre cadascun dels deu documents més habituals a l’administració: ofici, carta, certificat, diligència, resolució, proposta de resolució, decret, acta, informe i correu electrònic.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Redacció de documents administratius
Recurs

Gemma García ens explica quins són els erros més habituals en redactar correus electrònics i aporta solucions per no repetir-los.
Col·lecció 1 hora, 1 habilitat. Edició 2021.

Ponència
Format
Audiovisual
Agrupació
Redacció mitjançant el correu electrònic
Recurs

Aquest material et permetrà conèixer els elements que intervenen en la comunicació mitjançant el correu electrònic, adequar el to i el registre, redactar correus electrònics amb un alt grau d’eficàcia comunicativa, comprovar si el correu s’adequa als principis de coherència i cohesió i introduir-hi les esmenes corresponents.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Redacció mitjançant el correu electrònic
Recurs

Els connectors són un conjunt de marques logicosemàntiques, d’origen gramatical divers —conjuncions,locucions conjuntives, sintagmes adverbials i preposicionals, etc.—, que serveixen per marcar, assenyalar o organitzar el discurs i que faciliten al lector la comprensió dels textos i l’extracció de les idees que s’hi exposen.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Recurs

Els signes de puntuació contribueixen a fer més comprensibles els escrits. Tenen la funció tant de delimitar fragments dins d’una frase o d’un text, com de reflectir els matisos d’entonació que adquiriria el text si es llegís en veu alta.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Recurs

Les abreviacions són reduccions de paraules o frases que en poc espai permeten presentar molta informació. Segons com es facin aquestes reduccions, es poden classificar en: abreviatures, signes i acrònims o símbols.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Recurs

Les majúscules i les minúscules són un recurs gràfic que respon no tan sols a un seguit de regles, sinó també a un conjunt de convencions que depenen de costums i modes. Aquest manual ofereix un conjunt de pautes per regular-ne l’ús.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Recurs
Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Acció formativa

Oferir elements teòrics i pràctics per a la incorporació de criteris d'igualtat de gènere i LGTBI en les contractacions públiques.Proporcionar eines per a la seva aplicació en el marc municipal

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Oferir al personal administratiu i tècnic els coneixements indispensables sobre com practicar les notificacions als interessats en un procediment i/o a tercers i quins peus de recursos s’han d’inserir en les notificacions.

Videoformació
Durada
2,0 h
Resource new until
Nou
Acció formativa

Comprendre la finalitat del procés contenciós administratiuEstablir l'origen i desenvolupament de les Lleis de Jurisdicció Contenciosa Administrativa.Reconèixer els subjectes l'activitat pot ser objecte de procés contenciós administratiu.Diferenciar els assumptes sotmesos al procés contenciós administratiu.Analitzar les diferents notes característiques de la jurisdicció contenciosa administrativa.Distingir les diferents matèries susceptibles de recurs contenciós administratiu.Establir la relació entre els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa i els seus àmbits territorials de competència.Diferenciar capacitat processal de legitimació. Enumerar supòsits de legitimació.Classificar les diferents formes de representació i defensa.Diferenciar els diferents actes administratius que poden ser objecte de recurs contenciós administratiu.Assenyalar les diferents opcions d'impugnació de les disposicions de caràcter general.Definir la inactivitat material de l'Administració.

En línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

1. Valorar la importància que els documents que emet l'administració pública siguin entesos per tots els destinataris a qui van adreçats. 2. Aplicar tècniques d’expressió escrita per presentar la informació de manera entenedora d’acord amb les necessitats de cada document.3. Utilitzar eines i recursos disponibles a internet com a auxiliars en el procés d’escriptura4. Distingir els documents administratius més habituals: carta, ofici, certificat, diligència...

Videoformació i en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa

Conèixer antecedents i estructura de la llei 40/2015Definir els diferents òrgans implicatsDesenvolupar el concepte de competència administrativa.Descriure l'estructura i organització de la adm. De l'estat. Característiques i ens.Definir les tècniques previstes per a complir el principi de cooperació.Descriure i delimitar els principis que regeixen l'actuació i les relacions entre les administracions públiques i entitats o organismes vinculats o dependents.Destacar les relacions electròniques entre les administracions públiques.Conèixer el deure de col·laboració entre administracions públiquesDefinir els òrgans administratius i els requisits per a la seva creació.Definir els òrgans col·legiats i el seu règim jurídic.Desenvolupar el concepte de competència administrativa.

En línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

Conèixer l'estructura de la Llei 39/2015Conèixer el calendari d'entrada en vigor de la Llei i les normes que derogaDescriure les matèries que són objecte de la nova Llei. Conèixer els conceptes d’acte administratiu i procediment administratiuDefinir el concepte d’interessat i els seus drets. La capacitat d’obrar i la representacióDefinir registre electrònic i arxiu electrònic a les administracions públiquesAnalitzar l’obligació de resoldreExposar els supòsits i condicions per la publicitat de les normes i els seus efectesRessaltar la novetat de la regulació de la participació dels ciutadans en l’elaboració de lleis i reglaments.

En línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements generals del procediment administratiu comú mitjançant nocions bàsiques i conceptes essencials regulats a la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Aprofundir i aplicar els coneixements necessaris per resoldre questions i casos relacionats amb l'aplicació de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques.-Reconeixer i identificar els principals elements, conceptes, continguts i procediments derivats de la Llei 39/2015.-Resoldre diferents casuístiques mitjançant l'aplicació dels coneixements adquirits sobre la Llei 39/2015.

Videoformació amb aula virtual
Durada
15,0 h
Acció formativa

- Comprendre les normes singulars relacionades amb el procediment administratiu electrònic introduïdes per la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015 del règim jurídic del sector públic. - Valorar la incidència de l’administració electrònica des de la perspectiva de l’administració local i en concret des de la perspectiva de les persones que integren les oficines d’atenció al ciutadà i les noves funcions a desenvolupar.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

Revisar la regulació bàsica continguda a la LPAC, conèixer el desenvolupament que de la mateixa ha fet el Reglament, així com analitzar i resoldre de manera pràctica alguns dels problemes de l’aplicació dels drets i obligacions de la ciutadania i de les empreses a relacionar-se electrònicament amb els nostres ajuntaments.

Videoformació amb aula virtual
Durada
3,5 h
Resource new until
Nou
Acció formativa

1. Conèixer els requisits essencials per estimar una responsabilitat patrimonial contra l´Ajuntament.

2. Assolir una visió general de les peculiaritats a la tramitació del procediment de responsabilitat patrimonial en relació al tràmit administratiu normal.

3. Tenir clars els conceptes bàsics per saber avaluar correctament una reclamació patrimonial

Videoformació
Durada
4,0 h
Resource new until
Nou
Acció formativa

- Analitzar el règim jurídic de les administracions públiques d’acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Contextualitzar les cartes de serveis i la seva importància en la millora de la gestió de les organitzacions públiques i la seva relació amb la ciutadania. - Contribuir a donar compliment a les exigències derivades de la normativa.Identificar els requeriments mínims d’una carta de serveis d’acord a la normativa vigent i a la UNE 93200:2008. - Entendre la importància de la identificació de les expectatives dels usuaris/es del servei alhora de definir una carta de serveis i els seus compromisos.- Concretar una carta de serveis municipal, el seu sistema de seguiment i la seva publicitat i difusió.

Videoformació i en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

‐ Comprendre la importància de tenir un catàleg de serveis municipals a l'abast de la ciutadania per tal de donar a conèixer, de manera accessible, què es fa des de la Corporació en línia amb l'esperit de transparència i retiment de comptes.‐ Contribuir a donar compliment a les exigències derivades de la normativa en matèria de transparència.‐ Identificar quins són els serveis que presta el propi ajuntament.‐ Aprendre a utilitzar l'eina web de Catàleg de serveis que s'ofereix als ajuntaments participants.‐ Estar en condicions d'adaptar el contingut del catàleg als serveis específics de l'ajuntament corresponent.‐ Publicar el Catàleg de serveis municipals.

Videoformació i en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Contextualitzar les cartes de serveis i la seva importància en la millora de la gestió de les organitzacions públiques i la seva relació amb la ciutadania. - Contribuir a donar compliment a les exigències derivades de la normativa.- Identificar els requeriments mínims d’una carta de serveis d’acord a la normativa vigent i a la UNE 93200:2008. - Entendre la importància de la identificació de les expectatives dels usuaris/ies del servei alhora de definir una carta de serveis i els seus compromisos.- Concretar una carta de serveis municipal, el seu sistema de seguiment i la seva publicitat i difusió.

Semipresencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

‐ Comprendre la importància de tenir un catàleg de serveis municipals a l'abast de la ciutadania per tal de donar a conèixer de manera accessible què es fa des de la Corporació en línia amb l'esperit de transparència i retiment de comptes.‐ Contribuir a donar compliment a les exigències derivades de la normativa en matèria de transparència.‐ Identificar quins són els serveis que presta el propi ajuntament.‐ Aprendre a utilitzar l'eina web de Catàleg de serveis que s'ofereix als ajuntametns participants.‐ Estar en condicions d'adaptar el contingut del catàleg als serveis específics de l'ajuntament corresponent.‐ Publicar el Catàleg de serveis municipals.

Semipresencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Oferir al personal administratiu i tècnic els coneixements indispensables en relació als terminis del procediment administratiu comú, fent especial referència a les especialitats derivades del procediment administratiu sancionador i del procediment de responsabilitat patrimonial.

Videoformació
Durada
2,0 h
Resource new until
Nou
Acció formativa

Conèixer i analitzar la regulació continguda al Títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, sobre la potestat sancionadora específica de les entitats locals.

Videoformació
Durada
2,0 h
Resource new until
Nou
Acció formativa

- Millorar la redacció de textos administratius per aconseguir la aconseguir la màxima eficàcia comunicativa.- Aplicar tècniques de redacció.- Presentar la informació de manera lògica, d’acord amb les necessitats de cada document.- Utilitzar eines i recursos disponibles a Internet auxiliars als processos de redacció.- Conèixer els documents administratius més habituals: carta, ofici, certificat, diligència...- Valorar la importància de redactar de manera clara i entenedora.

Presencial amb suport virtual
Durada
20,0 h
Acció formativa

Entendre els conceptes elementals introductoris de la contractació pública Aprofundir i entendre la contractació pública a través dels principis, tipus de contractes i els procediments de seleccióComprendre com es configura l’objecte i preu dels contractesSer capaç d’elaborar i preparar expedients de contractació abordant les problemàtiques més freqüents que ens trobemEntendre la mecànica per valorar la millor ofertaComprendre i aplicar la contractació menor superant la problemàtica interpretativa respecte l’art. 118 de la LCSPInterpretar i gestionar correctament les prerrogatives de l’administració davant l’execució d’un contracte públicSer capaç d’adoptar totes aquelles mesures essencials en la fase d’execució per tal que tot contracte públic s’executi d’acord amb allò pactat

En línia
Durada
20,0 h