Projectes de mercat de treball i ocupació

58 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

Quines oportunitats es deriven de la situació actual?

L’aplicació de tecnologies com el big data i la intel·ligència artificial creen nous negocis que poden ser tractors en un territori?

Quines seran les noves oportunitats d’ocupació?

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

Entendre com les nostres creences ens poden possibilitar o limitar l’assoliment dels objectius que ens plantegem.
Aprendre a treballar el canvi de creences limitats per a que ens dirigeixi cap a accions més funcionals en situacions personals i professionals complexes.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

. Reflexionar sobre com afrontar un procés de digitalització en el cas concret del servei d’atenció a les persones en l'àmbit de l'ocupació partint de la situació actual.
. Treballar de forma individual els conceptes i les propostes de transformació digital.
. Compartir i consensuar les millores identificades, prioritzar el top 10 i proposar les fases d’implantació del top 3.

Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

Proveir al personal tècnic de la xarxa de Serveis Locals d'Ocupació dels coneixements teòrics en el que es basa la disciplina del Coaching Integral i desenvolupar recursos per la gestió de les emocions davant de diverses situacions dins l'àmbit professional.

Presencial + videoformació
Durada
25,0 h
Acció formativa

Col·locar el Coaching grupal com a marc de treball per tal d’aconseguir:
. Comprendre millor el perquè i per a què fan el que fan, en quin moment es troben i quin és el següent pas en el seu camí de desenvolupament personal i professional.
-Saber definir els objectius de desenvolupament segons les competències fortes i a desenvolupar de cada quadrant.
-Millorar l’autoconeixement: valors, pensaments, emocions i sensacions, consciència del nostre rol, treball sobre les creences limitadores i reconèixer les creences possibilitadores.
-Aprendre a relacionar-se tenint en compte el mapa mental propi i el de l’altre en la intervenció i l’ entrevista. Millorar la feina amb la gestió del temps: priorització, organització i planificació
-Aprendre a treballar i generar pràctiques utilitzant els quadrants.

Videoformació
Durada
25,0 h
Acció formativa

Aprofundir per una banda en els coneixements teòrics en el que es basa la disciplina del Coaching Integral i, per altra banda, en el desenvolupament de recursos per la gestió de les emocions davant de diverses situacions dins l’àmbit professional.

Presencial + videoformació
Durada
25,0 h
Acció formativa

Proveir al personal tècnic, de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació, dels recursos per reconèixer i interpretar tot allò què ens diuen les emocions, tot donant una base científica a través de la neurociència, per tal de donar la resposta adequada a cada situació.
Aconseguir una millora de les relacions interpersonals per afavorir l’entesa i els resultats desitjats en l’entorn laboral, així com guanyar en empatia a través de l’escolta activa i facilitar una comunicació assertiva per ser més efectius en l’atenció a l’usuari.
Facilitar l’obertura a l’aprenentatge, al canvi i a l’acció dels diferents interlocutors a partir d’una comunicació adaptada a la seva realitat mental.
Aprendre a preguntar quan l’interlocutor elimina informació o distorsiona la realitat així com quan generalitza per evitar les suposicions i els raonaments d’autoengany que poden frenar la consecució dels objectius de les persones.
Conèixer i aplicar eines de coaching per tal de: Potenciar les fortaleses i superar les dificultats; Per clarificar/definir objectius professionals; Per dissenyar plans d’acció i així generar responsabilitat, compromís i motivació en la recerca de feina, en la millora de competències específiques o en qualsevol altre objectiu marcat pels demandants d’ocupació. Anàlisi dels beneficis de l’aplicació de les eines i recursos de coaching.

Presencial + videoformació
Durada
35,0 h
Acció formativa

Capacitar les persones assistents en la utilització d'eines cloud computing per comunicar-se amb els demandants d'ocupació i les empreses de forma eficaç i estalviant temps i recursos.
Conèixer els hàbits de consum de xarxes socials dels usuaris i de les usuàries dels SLO. Conèixer les principals app que utilitzen els usuaris i les usuàries dels SLO.
Posar en pràctica els continguts apresos mitjançant l’anàlisi de perfils en diverses xarxes socials aportats pels SLO.
Conèixer les possibilitats que ofereixen les noves formes de comunicació en línia per comunicar-se amb els nostres usuaris: grups i pàgines de Facebook, Instagram.

Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

Analitzar quins són els canals de col·laboració público-privada i conèixer eines, models i exemples d’accions per anar dels reptes a l’acció coordinada amb diferents agents i tenir impacte en el desenvolupament econòmic d’un territori.

Videoformació + en línia
Durada
7,0 h
Acció formativa

. Reflexionar sobre la importància de la mentalitat de creixement en les persones i com ajudar a desenvolupar habilitats que permetin aprendre a aprendre de forma continua per millorar l’ocupabilitat de les persones d’acord a la transformació del mercat de treball.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

. Adquirir coordenades per conduir una entrevista d’anàlisi funcional per a la identificació de competències.
. Adquirir tècniques d’entrevista i formulació de preguntes.
. Adquirir tècniques d’entrevista i d’oferir feed back.

Presencial + videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Conèixer el funcionament, les opcions de cerca i el sistema d’alertes del cercador d’ocupació pública del CIDO.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

. Conèixer les característiques dels diferents tipus de contractes, especialment aquells que són bonificats.
. Comprendre els seus avantatges i inconvenients.
. Adquirir arguments justificatius per poder realitzar un òptim assessorament a les persones usuàries sobre les diferents opcions de contractació.
. Aplicar els coneixements adquirits al llarg de les sessions en diferents casos pràctics.

Videoformació
Durada
20,0 h
Acció formativa

Conèixer les característiques dels diferents tipus de contractes, especialment aquells que són bonificats, per tal d'assessorar de la forma més òptima el teixit empresarial i els demandants d’ocupació de la xarxa de Serveis Locals d'Ocupació.

Presencial + videoformació
Durada
20,0 h
Acció formativa

Aprendre com fer un pla de difusió i programar-lo per assegurar que arribi al públic adequat.
Conèixer què és un pla de difusió i com crear-ne un personalitzat segons el SLO.
Conèixer recursos online per a la creació de contingut audiovisual per difondre.
Aprendre a programar fàcilment les peces de comunicació online.
Definir objectius per conèixer l’efectivitat de les accions realitzades

Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

. Aprendre a crear entorns personal d'aprenentatge.
. Dissenyar i dinamitzar comunitats d'aprenentatge amb SLACK.

Videoformació + en línia
Durada
18,0 h
Acció formativa

Capacitar en l'anàlisi i la interpretació de la situació sociolaboral del mercat de treball
. Aplicar els coneixements adquirits a la realitat territorial, especialment a nivell municipal.

Presencial + videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

. Proporcionar les eines necessàries per a la conducció de grups de recerca de feina i/o orientació, per tal de fomentar la cohesió del grup, l'autoconeixement, el pensament reflexiu i estimular l'acció.

Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

. Conèixer com dissenyar un pla de reskilling.
. Aprendre a dissenyar un pla de reskilling per a diferents rols de professionals vinculats als àmbits de Desenvolupament Econòmic Local.
. Crear comunitats per a l'autodesenvolupament i l'aprenentatge.

Presencial + videoformació + en línia
Durada
35,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer diverses tècniques d’expressió gràfica aplicables a l’autoconeixement. Identificar eines per a treballar l’apoderament amb les persones usuàries.
Donar a conèixer diferents models gràfics per a treballar el projecte personal i professional.
Identificar les claus per a l’autolideratge.

Presencial + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa

Conèixer diverses estratègies per una comunicació síncrona en gran i petit grup.
Profunditzar en eines per fer més interactives les trobades digitals.
Conèixer bones pràctiques de gestió de la informació a través de marcadors socials.
Conèixer les diferències entre els packs de software més populars online de treball col·laboratiu.
Interioritzar estratègies per una bona comunicació online.
Saber elaborar presentacions digitals interactives com a suport de sessions síncrones o com a material d’ús autònom.

Presencial + videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

Aprendre a crear diversitat de contingut audiovisual per aconseguir una comunicació més multimèdia, interactiva i adaptada a les diferents necessitats dels usuaris.

Conèixer eines per l’edició de vídeo i saber crear i editar un croma.

Presencial + videoformació + en línia
Durada
9,0 h
Acció formativa

Conèixer les funcionalitats de noves eines gratuïtes per automatitzar i optimitzar la feina, millorar la imatge corporativa i ser més eficaços en la difusió de continguts.

Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

Aprendre a crear activitats i documents col·laboratius, així com assolir bones pràctiques i dinàmiques del treball col·laboratiu al núvol.
Conèixer eines per la creació i gestió d’esdeveniments, així com la configuració de les videoconferències.
Interioritzar estratègies i eines per una bona creació de documents col·laboratius.

Presencial + videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

. Proveir als tècnics, de la Xarxa de Serveis Loals d'Ocupació, del coneixement i aplicació d'eines i recursos de coaching que ajudin a millorar l'atenció en l'orientació als demandants d'ocupació i la seva ocupabilitat.
. Generar una actitud favorable a identificar i creure en el potencial de les persones sense emetre judicis i sense dir què s’ha de fer, partint del present i enfocant el futur, utilitzant el passat només per aprendre.

Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

. Explicar una metodologia als participants perquè puguin identificar i fer les cadenes de valor dels negocis que tenen en el seu territori.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

Reflexionar sobre com afrontar un procés de digitalització per, després, focalitzar-nos en el cas concret de la digitalització d’un servei d’atenció a les persones en l'àmbit de l'ocupació i com fer aquesta transformació digital.
Quines eines utilitzar per automatitzar els processos i quins nous rols hem de crear per donar el servei.
Analitzar els resultats per millorar.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

. Conèixer diverses estratègies per una comunicació efectiva digital, i poder oferir un feedback adient a les persones participants.
. Obtenir eines per gestionar tota la informació i contingut.
. Conèixer diferents eines per crear diverses tipologies de material audiovisual i gestionar el contingut creat.
. Oferir diverses estratègies i eines digitals per treballar eficientment el treball en equip i col·laboratiu.

Videoformació + en línia
Durada
17,0 h
Acció formativa

. Proporcionar els coneixements bàsics i una visió general de la indústria 4.0 per entendre el seu abast i les principals tecnologies de referència.
. Conèixer les estratègies i implantació de solucions 4.0 en el teixit productiu.
. Identificar i analitzar els perfils professionals vinculats a la transformació cap a la indústria avançada o intel·ligent (indústria 4.0).
. Reflexionar sobre el paper dels ens locals davant de les oportunitats i els reptes de la indústria 4.0.

Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

. Proporcionar els coneixements bàsics i una visió general de la indústria 4.0 per entendre el seu abast i les principals tecnologies de referència.
. Conèixer les estratègies i implantació de solucions 4.0 en el teixit productiu.
. Identificar i analitzar els perfils professionals vinculats a la transformació cap a la indústria avançada o intel·ligent (indústria 4.0).
. Reflexionar sobre el paper dels ens locals davant de les oportunitats i els reptes de la indústria 4.0.

Videoformació + en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa

. Reduir la bretxa d’accés, d’ús i de qualitat d’ús de les TIC del col·lectiu de persones amb un TSM.
. Reduir l’exclusió al mercat de treball del col·lectiu per manca dels coneixements necessaris de les TIC.

Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

Adquirir un marc teòric-pràctic per entendre com funcionen les emocions i la seva utilitat; com es desenvolupa la línia emocional, quina relació hi ha entre la intel·ligència emocional i altres intel·ligències o components i com millorar la nostra gestió emocional tant a nivell personal com professional.
Practicar exercicis d’observació sobre situacions reals i concretes.

Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

Objectiu general:
. Que els tècnics municipals participants adquireixin les habilitats i coneixements necessaris (pràctics) per poder desenvolupar de forma més eficient i innovadora la tasca de dinamització socio-econòmica en el seu territori.
Objectius específics:
Facilitar instruments i metodologia als participants perquè puguin:
. Identificar les cadenes de valor dels negocis que tenen en el seu territori.
. Fer exercicis pràctics d'identificació aplicada al seu territori.
. Entendre els reptes d'aquestes cadenes i veure exemples de com treballar-hi.
. Debatre casos pràctics d'entorns complexos per dotar als participants del curs d'una visió àmplia i pragmàtica per prendre decisions estratègiques pel seu territori.

Presencial + en línia
Durada
40,0 h
Acció formativa

-Capacitar en l'anàlisi de la situació i evolució del mercat laboral en el marc de la crisi sanitària de la COVID-19
. Aplicar els coneixements adquirits a la realitat territorial, especialment a nivell municipal.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

. Incrementar ampliar els coneixements d'eines i recursos de coaching del personal tècnic dels Serveis Locals d'Ocupació, per millorar l'atenció en l'orientació als demandants d'ocupació i la seva ocupabilitat.
. Adquirir eines per gestionar les pròpies emocions davant de la diversitat de situacions que es produeixen en l'àmbit professional del personal tècnic dels Serveis Locals d'Ocupació.
. Prendre consciència de la importància del llenguatge i de com podem provocar canvis que ajudin a assolir els objectius desitjats només pel fet de parlar diferent.

Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

. Conèixer els models que fonamenten l’orientació laboral: El model de competències i El model d’ocupabilitat.
. Conèixer l’estratègia per construir competència. Adquirir i entrenar tècniques per identificar competències.
. Dominar els aspectes tècnics per elaborar un CV i una Bio per competències.
. Adquirir tècniques per orientar en la defensa de la pròpia candidatura
. Adquirir i entrenar tècniques per desenvolupar competències
. Tenir clars els productes derivats: mapa de competències, pla de millora. Construir itineraris d’acord a les necessitats de cada persona
. Conèixer una tècnica de presentació de la candidatura i el sistema d’aplicació en processos d’orientació

Videoformació + en línia
Durada
32,0 h
Acció formativa

Conèixer el model d'orientació laboral d'Ocupabilitat per competències per garantir que les persones que s’atenen des dels SLO milloren l’ocupabilitat i desenvolupen el propi projecte professional.
Conèixer l'estratègia per construir competència.
Adquirir i entrenar les tècniques per identificar competències.
Conèixer les bases per desenvolupar competències.
Construir itineraris d’acord a les necessitats de cada persona.
Conèixer una tècnica de presentació de la candidatura i el sistema d’aplicació en processos d’orientació.

Presencial + videoformació + en línia
Durada
32,0 h
Acció formativa

. Aprofundir en el coneixement del model de competències i d'ocupabilitat (Claus Tutorials) en l'acompanyament a la inserció de les persones que s'atenen garantint que aquestes desenvolupen el propi projecte professional.
. Practicar les tècniques de desenvolupament competencial.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

1) Proporcionar recursos que ajudin a entendre com actuem i gestionar l’univers emocional intern.
2) Desenvolupar la capacitat de percebre les sensacions que es generen en el propi cos.
3) Enfocar i gestionar l'atenció en un/a mateix/a (autoobservació).
4) Adquirir recursos d'autocura.

Videoformació
Durada
20,0 h
Acció formativa

. Reflexionar sobre les actituds en la pràctica del mindfulness.
. Aprendre a enfocar i gestionar l’atenció en un/a mateix/a (autoobservació).
. Conèixer estratègies que ens poden ajudar a regular les emocions des del mindfulness.
. Adquirir recursos d’autocura.
. Practicar i adquirir rutines per treballar la consciència, gestionar les emocions i reduir l’estrès.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

. Entendre què és la indústria 4.0.
. Saber que s’entén per maduresa digital d'una empresa.
. Identificar les diferències entre transformació digital i tecnologies 4.0.
. Donar eines per poder acompanyar adequadament a les empreses en la realització d'un diagnòstic 4.0.

Videoformació + en línia
Durada
13,0 h
Acció formativa

Conèixer les principals característiques, diferències i usos del CV per competències i de la BIO.
Entrenar la detecció i definició de les competències al CV: formes d’evidenciar-les i de descriure-les.
Entrenar la detecció i descripció del capital competencial a través de l’anàlisi funcional.
Conèixer a fons el contingut de la BIO: quin i per a què.
La importància de la creativitat i de la narració.
Entrenar la detecció i descripció de les competències a la BIO.
Conèixer diferents tècniques, recursos i estratègies per a millorar currículums.
Entrenar la millora de currículums aplicant els recursos i tècniques apresos.
Aplicar tots els coneixements i tècniques adquirides en el propi CV.
Entrenar la redacció i disseny de la pròpia BIO.

Presencial + videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

. Proporcionar eines i estratègies que facilitin les activitats de prospecció d'empreses i la col·laboració d'aquestes amb els Serveis Locals d'Ocupació.
. Dotar a l'alumne de les competències per avaluar l'ajustament del servei al mercat empresarial i retroalimentar-lo per a millorar l'adequació i fer un seguiment eficient per aconseguir la fidelització.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer l'abast i el contingut de la vigent normativa de protecció de dades personals i la seva repercussió a l'àmbit dels dispositius locals d'intermediació laboral que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc (PTX).

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

. Donar a conèixer l'abast i el contingut de la vigent normativa de protecció de dades personals i la seva repercussió a l'àmbit dels dispositius locals d'intermediació laboral que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc (PTX).

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

Conèixer els principals sistemes d’identificació digital, incidint especialment en el certificat digital idCAT, per tal d’informar als/les demandants de com obtenir-lo, com instal·lar-lo i com començar a utilitzar-lo, contribuint d'aquesta manera a la digitalització de la ciutadania.
Conèixer els diferents tràmits, en relació amb la cerca d'ocupació, que es poden realitzar en les seus electròniques del SOC i del SEPE, perquè siguin més efectives i per a augmentar les seves opcions de trobar un lloc de treball.
Conèixer els principals tràmits que es poden realitzar en les seus electròniques tant de la Seguretat Social com de l'Agència Tributària.
Conèixer els principals tràmits que es poden realitzar en les seus electròniques d’altres administracions públiques com Gencat, Diba, Catsalut, DGT i diferents ministeris per a gestionar tràmits de la vida laboral.
Conèixer altres utilitats com la signatura digital de documents que poden ser d’interès en la cerca de feina.

Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

Analitzar el repte que suposa per a les persones desenvolupar noves competències digitals i quin ha de ser el nou paper dels orientadors.
Quines accions permeten adquirir les habilitats, els coneixements i les competències necessàries en el present i futur del treball?

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

. Reflexionar sobre quin és realment l'impacte de l'evolució de la tecnologia en el mercat de treball.
. Presentar eines de reflexió per fonamentar les idees i preparar-nos millor pel que ha de venir.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

. Analitzar els canvis més significatius que s’han produït en el mercat de treball en els últims anys i identificar el seu impacte.
. Dotar d’eines als/les professionals per orientar les persones que estan en recerca de feina en un context incert i canviant.
. Identificar quines són les competències clau que les empreses valoren de manera més significativa.
. Donar a conèixer les noves vies i requeriments per accedir a un lloc de feina.
. Conèixer i entrenar tècniques innovadores de selecció de personal.
. Donar a conèixer el sistema de selecció per competències i les seves diferents tècniques d’avaluació.
. Aportar eines per acompanyar les persones en la defensa de les pròpies candidatures en els diferents processos de selecció.

Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

Analitzar els canvis més significatius que s’han produït en el mercat de treball en els últims anys i identificar el seu impacte.
Dotar d’eines als/les professionals per orientar les persones que estan en recerca de feina en un context incert i canviant.
Identificar quines són les competències clau que les empreses valoren de manera més significativa.
Donar a conèixer les noves vies i requeriments per accedir a un lloc de feina.
Conèixer i entrenar tècniques innovadores de selecció de personal.
Donar a conèixer el sistema de selecció per competències i les seves diferents tècniques d’avaluació.
Aportar eines per acompanyar les persones en la defensa de les pròpies candidatures en els diferents processos de selecció.

Presencial + videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

. Conèixer quines són les noves competències digitals pel present i futur del mercat de treball que proposen diferents models.
. Entendre el marc de referència europeu DigComp.
. Reflexionar sobre l’aplicació d’aquest model o similar als Serveis Locals d’Ocupació.

Videoformació + en línia
Durada
6,0 h
Acció formativa

. Repassar les diferents tècniques per identificar competències.
. Saber detectar evidències de competències digitals.
. Dissenyar exercicis d'identificació de competències digitals.

Videoformació + en línia
Durada
6,0 h
Acció formativa

. Proporcionar estratègies que facilitin les activitats de prospecció d'empreses enfocades des de la perspectiva de cadenes de valor de negoci amb l'objectiu d'identificar reptes de futur de les empreses que permetin incrementar la col·laboració entre els Serveis Locals d'Ocupació i les empreses.

Videoformació + en línia
Durada
7,0 h
Acció formativa

. Entendre els conceptes de cadena de valor de negocis, estratègia, model de negoci i reptes de futur de les empreses.

. Identificar com des dels serveis de Desenvolupament Econòmic Local es pot donar suport a les empreses d'una determinada cadena de valor de negocis.

Videoformació + en línia
Durada
7,0 h
Acció formativa

Capacitar les persones assistents en la utilització d’eines cloud computing per comunicar-se amb els demandants d’ocupació i les empreses de forma atractiva, eficaç i estalviant temps i recursos.

Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

. Capacitar les persones assistents en la utilització de les xarxes socials com a nous canals de comunicació per al desenvolupament professional i en una cerca més eficaç d'oportunitats ocupacionals (com a suport en la recerca de feina).

Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

Canvis provocats en els diferents nivells de la cadena de valor a curt i mig termini
Nous reptes? Caiguda del consum? Baixada de preus?
Noves formes de treballar? Nous perfils necessaris?

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

Validar l’adquisició de coneixements i el treball realitzat en la identificació i desenvolupament de cadenes de valor de negocis.
Apuntar properes passes per seguir treballant des de l’enfocament de cadenes de valor de negocis i incidència de la covid19.

En línia
Durada
12,0 h