Projectes de mercat de treball i ocupació

54 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Aprendre a crear contingut amb Canva i Genially tant per captar l’atenció de potencials usuaris, com per crear material de suport per les diferents accions del SLO.

Objectius específics:
Crear un mini llibre d’estil amb colors corporatius: lletres gratuïtes, bancs d’imatges i vídeos gratuïts, eines d’edició d’imatge / pdf on-line.
Crear plantilles una imatge corporativa atractiva amb Word i PowerPoint seguint trucs de disseny fàcils i ràpids.
Crear plantilles per a continguts digitals tipus banner o publicacions senzilles a Instagram amb Canva.
Crear infografies, pòsters motivacionals, roll ups i altres materials amb Canva.
Crear imatges interactives, mini websites, mini tutorials amb gravació de pantalla pas a pas i altres formats audiovisuals amb Genially i Canvaeditors de vídeo gratuïts.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
26,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Donar a conèixer la web del CIDO per millorar els serveis que des de les OTL's es presten a les empreses i les persones del seus territoris.

Objectius específics:
-Ajudar als tècnics de la Xarxa OTL a:
Conèixer i difondre els diferents ajuts i subvencions que poden demanar les seves empreses usuàries.
Conèixer i difondre la regulació normativa i contractual que afecta a les activitats de les empreses a qui donen servei.
Conèixer el funcionament del cercador d'ocupació pública del CIDO.
Conèixer el funcionament, les opcions de cerca i el sistema d'alertes del CIDO Empreses i del CIDO Persones.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Quines oportunitats es deriven de la situació actual?

L’aplicació de tecnologies com el big data i la intel·ligència artificial creen nous negocis que poden ser tractors en un territori?

Quines seran les noves oportunitats d’ocupació?

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reflexionar sobre com afrontar un procés de digitalització en el cas concret del servei d’atenció a les persones en l'àmbit de l'ocupació partint de la situació actual.
. Treballar de forma individual els conceptes i les propostes de transformació digital.
. Compartir i consensuar les millores identificades, prioritzar el top 10 i proposar les fases d’implantació del top 3.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Proveir al personal tècnic de la xarxa de Serveis Locals d'Ocupació dels coneixements teòrics en el que es basa la disciplina del Coaching Integral i desenvolupar recursos per la gestió de les emocions davant de diverses situacions dins l'àmbit professional.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aprofundir per una banda en els coneixements teòrics en el que es basa la disciplina del Coaching Integral i, per altra banda, en el desenvolupament de recursos per la gestió de les emocions davant de diverses situacions dins l’àmbit professional.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Proveir al personal tècnic, de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació, dels recursos per reconèixer i interpretar tot allò què ens diuen les emocions, tot donant una base científica a través de la neurociència, per tal de donar la resposta adequada a cada situació.
Aconseguir una millora de les relacions interpersonals per afavorir l’entesa i els resultats desitjats en l’entorn laboral, així com guanyar en empatia a través de l’escolta activa i facilitar una comunicació assertiva per ser més efectius en l’atenció a l’usuari.
Facilitar l’obertura a l’aprenentatge, al canvi i a l’acció dels diferents interlocutors a partir d’una comunicació adaptada a la seva realitat mental.
Aprendre a preguntar quan l’interlocutor elimina informació o distorsiona la realitat així com quan generalitza per evitar les suposicions i els raonaments d’autoengany que poden frenar la consecució dels objectius de les persones.
Conèixer i aplicar eines de coaching per tal de: Potenciar les fortaleses i superar les dificultats; Per clarificar/definir objectius professionals; Per dissenyar plans d’acció i així generar responsabilitat, compromís i motivació en la recerca de feina, en la millora de competències específiques o en qualsevol altre objectiu marcat pels demandants d’ocupació. Anàlisi dels beneficis de l’aplicació de les eines i recursos de coaching.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
35,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Comprendre la intensitat de les emocions darrera del projecte professional de les persones usuàries de les OTLs per portar a terme el seu desenvolupament de manera òptima.

Objectius específics:
Identificar, desenvolupar i potenciar les competències emocionals.
Conèixer estratègies per gestionar la intensitat de l’emoció de la por.
Identificar creences limitants i distorsions cognitives que no permeten assolir els objectius.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Capacitar i donar eines al personal tècnic dels Serveis Locals d’Ocupació per a la identificació, obtenció i anàlisi d’aquella informació del mercat de treball clau en la seva pràctica diària.

Objectius específics:
Conèixer les principals fonts d’informació, les variables i els indicadors clau en l’àmbit del mercat de treball, especialment a nivell local.
Analitzar i interpretar adequadament la informació sobre el mercat de treball.
Facilitar eines per l’aplicació pràctica dels aprenentatges adquirits en un àmbit local concret.
Conèixer les tendències i temes d’actualitat del mercat de treball.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Adquirir coneixements per informar i orientar als/a les ciutadans/nes estrangers/eres i comunitaris/àries sobre quines passes han de seguir per obtenir la seva residència i autorització de treball en el nostre territori. Adquirir coneixements per a assessorar les empreses sobre els tràmits necessaris per a contractar persones estrangeres i comunitàries per a facilitar i fomentar la seva ocupació.
Objectius específics:
Conèixer el marc legal del col·lectiu estranger i del col·lectiu comunitari.
Conèixer les passes per obtenir la residència i l'autorització de treball de persones estrangeres amb entrada legal i de persones estrangeres en situació irregular a Catalunya.
Conèixer les passes a seguir per a la contractació de persones estrangeres.

Canal
Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Analitzar quins són els canals de col·laboració público-privada i conèixer eines, models i exemples d’accions per anar dels reptes a l’acció coordinada amb diferents agents i tenir impacte en el desenvolupament econòmic d’un territori.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
7,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reflexionar sobre la importància de la mentalitat de creixement en les persones i com ajudar a desenvolupar habilitats que permetin aprendre a aprendre de forma continua per millorar l’ocupabilitat de les persones d’acord a la transformació del mercat de treball.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Obtenir els coneixements, eines i estratègies necessaris per a incorporar la perspectiva de gènere en les actuacions dels Serveis Locals d’Ocupació.

Objectius específics:
Donar a conèixer conceptes bàsics al voltant de la perspectiva de gènere.
Donar a conèixer i analitzar les principals desigualtats de gènere que es produeixen en el mercat laboral.
Exposar metodologies que permeten l’empoderament de les dones.
Aportar eines i estratègies per a incorporar la perspectiva de gènere en les actuacions que es desenvolupen en el marc dels programes d’orientació i inserció.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Oferir estratègies, metodologies pedagògiques i eines digitals per la dinamització de sessions i treball
amb les persones usuàries dels Serveis Locals d’Ocupació.

Objectius específics:
Obtenir unes pautes bàsiques per al disseny pedagògic de sessions virtuals.
Conèixer estratègies de dinamització i participació.
Aprendre a utilitzar algunes eines digitals per a la dinamització de les sessions: pissarres virtuals, murs virtuals, dinamització i gamificació.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Conèixer què és TikTok i què pot oferir al SLO.

Objectius específics:
Conèixer què és TikTok.
Conèixer el perfil d’usuari d’aquesta xarxa.
Conèixer les possibilitats que ofereix a l’hora de cercar feina.
Aprendre a gestionar un compte professional del SLO a TikTok.
Aprendre a adaptar els missatges com a SLO a TikTok.
Aprendre a interactuar amb els usuaris del SLO a TikTok.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
19,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Que el personal tècnic de la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació conegui els diferents tipus de contractes vigents en l’actualitat a Catalunya després de la Reforma Laboral, incidint especialment en els contractes bonificats.

Objectius específics:
Comprendre els seus avantatges i els seus inconvenients.
Adquirir arguments justificatius per a poder realitzar un òptim assessorament als seus usuaris/àries sobre les diferents opcions de contractació.
Aplicar els coneixements adquirits al llarg de les sessions en diferents casos pràctics reals.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Aprendre a gestionar un perfil de SLO a l’Instagram i assessorar als usuaris/es sobre les possibilitats d’Instagram en la recerca de feina.

Ojectius específics:
Conèixer les novetats d’Instagram.
Conèixer les possibilitats d’Instagram en la recerca de feina.
Aprendre com es pot fer autocandidatura.
Reflexionar sobre què pot aportar el SLO a aquesta xarxa.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
19,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Aprendre a crear entorns personal d'aprenentatge.
. Dissenyar i dinamitzar comunitats d'aprenentatge amb SLACK.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Aprendre algunes coordenades clau sobre la dinamització de grup vivenciant els continguts.

Objectius específics:
Conèixer els diferents tipus de grups i com es generen.
Conèixer les variables de forma i contingut que incideixen en les diferents fases de l'evolució d'un grup.
Entrenar el disseny exprés d'una sessió de treball en grup.
Obtenir estratègies que es poden aplicar durant la dinamització.
Generar indicadors de resultat per avaluar l'assoliment dels objectius.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Facilitar eines i donar a conèixer la conducció de dinàmiques grupals en l’àmbit de l’orientació i la inserció laboral.
Objectius específics:
Cohesionar el grup.
Experimentar els beneficis d’integrar dinàmiques corporals en les sessions.
Conèixer les característiques d’un grup i el seu funcionament.
Com treballar l’autoestima i l’apoderament.
Identificar eines i competències comunicatives i practicar l’escolta activa.
Identificar el projecte personal propi per tal d’ajudar a identificar el dels demandants d’ocupació.
Potenciar les actituds del rol de dinamització de grup.
Identificar i treballar algunes competències clau.
Conèixer dinàmiques per a treballar el procés de selecció.
Facilitar la gestió de la frustració i la resiliència.
Promoure el pensament lateral i la creativitat.

Canal
Presencial + en línia
Durada
28,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer com dissenyar un pla de reskilling.
. Aprendre a dissenyar un pla de reskilling per a diferents rols de professionals vinculats als àmbits de Desenvolupament Econòmic Local.
. Crear comunitats per a l'autodesenvolupament i l'aprenentatge.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
35,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer com dissenyar un pla de reskilling.
Aprendre a dissenyar un pla de reskilling per a diferents rols de professionals vinculats als àmbits de Desenvolupament Econòmic Local.
Crear comunitats per a l'autodesenvolupament i l'aprenentatge.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
35,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar a conèixer diverses tècniques d’expressió gràfica aplicables a l’autoconeixement. Identificar eines per a treballar l’apoderament amb les persones usuàries.
Donar a conèixer diferents models gràfics per a treballar el projecte personal i professional.
Identificar les claus per a l’autolideratge.

Canal
Presencial + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Conèixer els principis bàsics de la gamificació i disposar d’eines per millorar els processos d’orientació amb les persones usuàries de les OTLs.

Objectius específics:
Conèixer els principis bàsics de la gamificació.
Dotar d’eines als professionals per a la intervenció amb els casos, el treball en equip i els projectes.
Millorar els resultats obtinguts amb els mètodes tradicionals i emprar noves formes didàctiques basades en la gamificació.
Convertir l'experiència d'aprenentatge en una activitat que combina ensenyament i entreteniment.
Customització de jocs per part dels participants.

Canal
Presencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Conèixer quina és la situació actual i perspectives més immediates del mercat de treball i aprofundir en aquells temes clau del moment que poden ser de més interès per l’àmbit dels Serveis Locals d’Ocupació.

Objectius específics:
Conèixer l’evolució dels principals indicadors del mercat de treball, sobretot a nivell local.
Apuntar perspectives d’evolució.
Identificar els temes clau del moment i aprofundir-hi, en clau monogràfica.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Explicar una metodologia als participants perquè puguin identificar i fer les cadenes de valor dels negocis que tenen en el seu territori.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Reflexionar sobre com afrontar un procés de digitalització per, després, focalitzar-nos en el cas concret de la digitalització d’un servei d’atenció a les persones en l'àmbit de l'ocupació i com fer aquesta transformació digital.
Quines eines utilitzar per automatitzar els processos i quins nous rols hem de crear per donar el servei.
Analitzar els resultats per millorar.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Proporcionar els coneixements bàsics i una visió general de la indústria 4.0 per entendre el seu abast i les principals tecnologies de referència.
. Conèixer les estratègies i implantació de solucions 4.0 en el teixit productiu.
. Identificar i analitzar els perfils professionals vinculats a la transformació cap a la indústria avançada o intel·ligent (indústria 4.0).
. Reflexionar sobre el paper dels ens locals davant de les oportunitats i els reptes de la indústria 4.0.

Canal
Presencial
Durada
30,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Proporcionar els coneixements bàsics i una visió general de la indústria 4.0 per entendre el seu abast i les principals tecnologies de referència.
. Conèixer les estratègies i implantació de solucions 4.0 en el teixit productiu.
. Identificar i analitzar els perfils professionals vinculats a la transformació cap a la indústria avançada o intel·ligent (indústria 4.0).
. Reflexionar sobre el paper dels ens locals davant de les oportunitats i els reptes de la indústria 4.0.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
30,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Garantir un ús òptim i correcte de l’aplicació Xaloc en totes les seves funcionalitats per part del personal tècnic dels Serveis Locals d’Ocupació i de les Oficines Tècniques Laborals de nova incorporació.

Objectius específics:
Assegurar uns criteris, metodologia i conceptes homogenis de tots els membres que fan ús de l’aplicació Xaloc, garantint una correcta autonomia en el seu ús.
Assegurar un estàndard de qualitat en el registre de la informació.
Assolir els conceptes claus de cadascun dels mòduls que engloben l’aplicació Xaloc: l’agenda, l’expedient del demandant i de l’empresa, el mòdul del demandant i de l’empresa, l’expedient de l’oferta, el mòdul de l’oferta, el club de la feina, el web d’ofertes, les estadístiques, el quadre resum d’indicadors i el mòdul de formació.

Canal
En línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Entendre la diferència entre “Being Agile” i “Doing Agile”.
Disposar de les bases per començar a transitar el camí de l’agilitat amb un especial enfocament a la gestió de projectes.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
9,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
. Que els tècnics municipals participants adquireixin les habilitats i coneixements necessaris (pràctics) per poder desenvolupar de forma més eficient i innovadora la tasca de dinamització socio-econòmica en el seu territori.
Objectius específics:
Facilitar instruments i metodologia als participants perquè puguin:
. Identificar les cadenes de valor dels negocis que tenen en el seu territori.
. Fer exercicis pràctics d'identificació aplicada al seu territori.
. Entendre els reptes d'aquestes cadenes i veure exemples de com treballar-hi.
. Debatre casos pràctics d'entorns complexos per dotar als participants del curs d'una visió àmplia i pragmàtica per prendre decisions estratègiques pel seu territori.

Canal
Presencial + en línia
Durada
40,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Reflexionar sobre l’aplicació de intel·ligència artificial en l’àmbit del mercat de treball.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer el model d'orientació laboral d'Ocupabilitat per competències per garantir que les persones que s’atenen des dels SLO milloren l’ocupabilitat i desenvolupen el propi projecte professional.
Conèixer l'estratègia per construir competència.
Adquirir i entrenar les tècniques per identificar competències.
Conèixer les bases per desenvolupar competències.
Construir itineraris d’acord a les necessitats de cada persona.
Conèixer una tècnica de presentació de la candidatura i el sistema d’aplicació en processos d’orientació.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
34,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Que el personal tècnic de la xarxa de Serveis Locals d’Ocupació -Xaloc-, s'informi dels canvis introduïts per la reforma laboral 2022 que afecten a l’esfera de la contractació laboral, i de com aquests canvis afecten el desenvolupament del seu treball.

Objectius específics:
Conèixer com afecten els canvis de la reforma laboral en l’àmbit laboral.
Conèixer què implica el contracte fix-discontinu.
Conèixer les afectacions en els contractes temporals.
Conèixer possibles sancions a les empreses que no compleixin amb la nova reforma laboral.
Conèixer la situació dels contractes formatius amb la reforma laboral.
Conèixer altres afectacions de la reforma laboral.

Canal
Videoformació
Durada
2,5 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Aprendre a enfocar i gestionar l’atenció en un/a mateix/a (autoobservació) i conèixer estratègies que ens poden ajudar a regular les emocions des del Mindfulness.
Objectius específics:
Introduir en els principis i la pràctica de Mindfulness.
Practicar tècniques de mindfulness, visualització i relaxació per reduir l’estrès.
Reconèixer els obstacles que dificulten la pràctica.
Ser conscient de com estan influint les creences en l’autoexigència, en l’autoestima i en la nostra relació amb els altres.
Reconèixer la connexió entre el cos, les emocions i els pensaments.
Aprendre tècniques per desenvolupar una atenció eficient.
Prendre consciència de com influeixen les emocions en el nostre comportament:
Prendre consciència de les formes de comunicació que practiquem.
Adquirir recursos d’autocura.

Canal
Presencial + en línia
Durada
23,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Entendre què és la indústria 4.0.
. Saber que s’entén per maduresa digital d'una empresa.
. Identificar les diferències entre transformació digital i tecnologies 4.0.
. Donar eines per poder acompanyar adequadament a les empreses en la realització d'un diagnòstic 4.0.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
13,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Conèixer les principals característiques, diferències i usos del CV per competències i de la BIO.
Objectius específics:
Entrenar la detecció i definició de les competències al CV: formes d’evidenciar-les i de descriure-les.
Entrenar la detecció i descripció del capital competencial a través de l’anàlisi funcional.
Conèixer a fons el contingut de la BIO: quin i per a què. La importància de la creativitat i de la narració.
Entrenar el disseny d’una BIO i la detecció i descripció de les competències.
Conèixer diferents tècniques, recursos i estratègies per a millorar currículums i/o BIO.
Entrenar la millora de currículums aplicant els recursos i tècniques apresos.
Aplicar tots els coneixements i tècniques adquirides en el propi CV.
Entrenar la redacció i disseny de la pròpia BIO.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar a conèixer l'abast i el contingut de la vigent normativa de protecció de dades personals i la seva repercussió a l'àmbit dels dispositius locals d'intermediació laboral que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc (PTX).

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer els principals sistemes d’identificació digital, incidint especialment en el certificat digital idCAT, per tal d’informar als/les demandants de com obtenir-lo, com instal·lar-lo i com començar a utilitzar-lo, contribuint d'aquesta manera a la digitalització de la ciutadania.
Conèixer els diferents tràmits, en relació amb la cerca d'ocupació, que es poden realitzar en les seus electròniques del SOC i del SEPE, perquè siguin més efectives i per a augmentar les seves opcions de trobar un lloc de treball.
Conèixer els principals tràmits que es poden realitzar en les seus electròniques tant de la Seguretat Social com de l'Agència Tributària.
Conèixer els principals tràmits que es poden realitzar en les seus electròniques d’altres administracions públiques com Gencat, Diba, Catsalut, DGT i diferents ministeris per a gestionar tràmits de la vida laboral.
Conèixer altres utilitats com la signatura digital de documents que poden ser d’interès en la cerca de feina.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Sensibilitzar i incrementar el coneixement de professionals de la Xarxa OTL pel que fa a l’acompanyament en la inserció laboral de persones LGTBI amb diverses co-ocurrències en salut mental.

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Millorar el coneixement respecte el trastorn límit de personalitat i els recursos existents per afavorir la comunicació entre la figura del tècnic d’orientació laboral i la persona usuària derivada a l’OTL amb un diagnòstic de TLP.

Objectius específics:
Acompanyar a la persona amb un TLP per facilitar que prengui les seves pròpies decisions en l’itinerari pactat.
Negociar i marcar els límits respecte al compliment de les actuacions derivades dels acords presos.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Analitzar el repte que suposa per a les persones desenvolupar noves competències digitals i quin ha de ser el nou paper dels orientadors.
Quines accions permeten adquirir les habilitats, els coneixements i les competències necessàries en el present i futur del treball?

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reflexionar sobre quin és realment l'impacte de l'evolució de la tecnologia en el mercat de treball.
. Presentar eines de reflexió per fonamentar les idees i preparar-nos millor pel que ha de venir.

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Analitzar els canvis més significatius que s’han produït en el mercat de treball en els últims anys i identificar el seu impacte.
Dotar d’eines als/les professionals per orientar les persones que estan en recerca de feina en un context incert i canviant.
Identificar quines són les competències clau que les empreses valoren de manera més significativa.
Donar a conèixer les noves vies i requeriments per accedir a un lloc de feina.
Conèixer i entrenar tècniques innovadores de selecció de personal.
Donar a conèixer el sistema de selecció per competències i les seves diferents tècniques d’avaluació.
Aportar eines per acompanyar les persones en la defensa de les pròpies candidatures en els diferents processos de selecció.

Canal
Presencial + videoformació + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer quines són les noves competències digitals pel present i futur del mercat de treball que proposen diferents models.
. Entendre el marc de referència europeu DigComp.
. Reflexionar sobre l’aplicació d’aquest model o similar als Serveis Locals d’Ocupació.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer quines són les noves competències digitals pel present i futur del mercat de treball.
Entendre el marc de referència europeu DigComp.
Reflexionar sobre l’aplicació d’aquest model o similar als Serveis Locals d’Ocupació.
Conèixer les diferents tècniques per identificar competències.
Saber detectar evidències de competències digitals i dissenyar exercicis d’identificació.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Repassar les diferents tècniques per identificar competències.
. Saber detectar evidències de competències digitals.
. Dissenyar exercicis d'identificació de competències digitals.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Proporcionar estratègies que facilitin les activitats de prospecció d'empreses enfocades des de la perspectiva de cadenes de valor de negoci amb l'objectiu d'identificar reptes de futur de les empreses que permetin incrementar la col·laboració entre els Serveis Locals d'Ocupació i les empreses.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
7,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Entendre els conceptes de cadena de valor de negocis, estratègia, model de negoci i reptes de futur de les empreses.

. Identificar com des dels serveis de Desenvolupament Econòmic Local es pot donar suport a les empreses d'una determinada cadena de valor de negocis.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
7,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Canvis provocats en els diferents nivells de la cadena de valor a curt i mig termini
Nous reptes? Caiguda del consum? Baixada de preus?
Noves formes de treballar? Nous perfils necessaris?

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Validar l’adquisició de coneixements i el treball realitzat en la identificació i desenvolupament de cadenes de valor de negocis.
Apuntar properes passes per seguir treballant des de l’enfocament de cadenes de valor de negocis i incidència de la covid19.

Canal
En línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Obtenir les bases mínimes del mapa integral per poder cursar el 2on nivell de Coaching Integral.

Objectius específics:
Adquirir el coneixement dels 4 Quadrants (lent principal del mapa integral) i dels components que inclou cada perspectiva.
Reconèixer el quadrant d’orientació de cada participant (mirant com).
Plantejar les competències necessàries, per a un tècnic/tècnica d’orientació, i situar-les en els quadrants (mirant a).

Canal
Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Objectiu general:
Adquirir algunes tècniques clau inspirades en la PNL i el coaching aplicades a l’acompanyament en processos d’orientació laboral, des de la vivència.

Objectius específics:
Definir el significat d’orientar i d’acompanyar.
Analitzar la relació que s’estableix entre la persona orientada i l’orientadora.
Provar diferents tècniques.
Aplicar allò après durant les sessions a casos breus.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
15,0 h