Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local

71 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

En aquest recurs formatiu trobaràs el continguts per conèixer els principis bàsics i el procés de contractació pública. Repassarem el seu context i fonaments, així com el procés per a dur-la a terme i realitzar el seguiment.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Recurs

Aquest Destil·lat posa en valor el paper dels municipis com a autoritat educativa dins del Servei d’Educació de Catalunya. Partint de la premissa que totes i cadascuna de les persones tenim dret a l’educació, i que l’Estat té el deure de garantir aquest dret, amb qualitat, equitat i eficiència, l’autor fa un breu repàs històric de la xarxa pública d’ensenyament. En l’actualitat, els ajuntaments han passat de ser una mera central de serveis educatius o paraeducatius a protagonitzar-ne un -cert- lideratge. L’autor en fa una anàlisi i proposa un seguit d’àmbits en què els ajuntaments poden avançar amb l’objectiu d’esdevenir autoritats educatives efectives i eficients.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 13 d’aquesta col·lecció.
Autor: Josep Bargalló Valls. Llicenciat en filologia catalana per la Universitat de Barcelona i màster en estudis superiors de llengua, literatura i cultura catalanes per la Universitat Rovira i Virgili.

Manual
Format
Material descarregable
Recurs

En aquest manual es donen les pautes bàsiques per elaborar memòries de gestió de serveis, programes o àmbits funcionals de l’Administració pública local que siguin realment efectives com a instrument per proporcionar informació significativa a les parts interessades. També es fa especial èmfasi a enfocar les memòries de gestió com a instrument de rendició de comptes i de millora de la gestió.

Manual
Format
Material en línia
Recurs

La claredat, la concisió i la coherència són la clau perquè els nostres textos s'entenguin. En 2' et donem algunes idees de com aconseguir aquestes característiques.

Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Resource new until
Nou
Recurs

Per fer un bon ús del twitter, cal saber redactar un bon tuit . Només així, la nostra notícia quedarà clara i circularà ràpidament entre els possibles interessats.
Per aconseguir-ho, cal tenir en compte algunes premisses. En 2' et mostrem com fer-ho.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs

Per fer més clara la redacció disposem de llistats i vinyetes. El recurs pretén mostrar com fer-ne un bon ús, i ho fa en una videopíndola de 2'.

Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs

Despertar l'atenció, l'interès, desenvolupar les idees i motivar a l'acció és, sovint, el motiu de les nostres presentacions. En 2' et presentem la tècnica AIDA que dóna algunes ideees de com fer-ho.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs

D'un bon títol pot dependre despertar l'interès en consultar un material. En 2' et presentem alguns trucs per poder redactar-los.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs

En aquest material trobareu una introducció a les possibilitats de l'excel com a full de càlcul estadístic, explicacions dels conceptes estadístics bàsics, la descripció de variables qualitatives i quantitatives, i un conjunt de fitxes resum amb els conceptes clau, taules, representacions gràfiques, les fórmules i exemples.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació.

Manual
Format
Material en línia
Recurs

En aquest recurs trobaràs el continguts bàsics per endinsar-te en la gestió de projectes en totes les seves fases: 1. Els projectes. Conceptes generals; 2. La iniciació del projecte; 3. La planificació del projecte; 4. La programació del projecte; 5. L’execució del projecte; 6. El control del projecte; Mòdul 7. El tancament del projecte i un glossari dels conceptes més importants d'aquest àmbit.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material en línia
Recurs

Aquest recurs formatiu explica què és una memòria de gestió i com organitzar la informació, els gràfics i les taules, per construir un discurs lògic, coherent i atractiu. També mostra com fer la revisió, aprovació i difusió de la memòria.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació.

Manual
Format
Material en línia
Recurs

Documentar els processos de treball és una eina essencial per a la necessària
racionalització interna de les tasques que realitzem, com per a l’optimització de recursos, la simplificació d’accions, així com per l’eficiència i l’eficàcia administrativa.
En aquest recurs s'explica què és un procés,quina diferència hi ha amb els procediments, què és una activitat i una instrucció, com es fa un
manual de procediments i quines fases s’han de seguir per construir un procés, què és i com es fa un diagrama de flux, com associem indicadors i com avaluem processos.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

Manual
Format
Material en línia
Recurs

L'entorn de treball digitalitzat facilita l'organització dels materials a desar però cal tenir uns criteris previs. D'altra manera, pot ser dificil localitzar documents que fa temps que no consultem, documentació compartida, etc. L’objectiu d’aquest material és oferir els criteris i instruments necessaris per fer-nos capaços d'organitzar de manera eficient els continguts digitals propis (
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material descarregable
Recurs

En aquests recurs es fa una aproximació al procediment administratiu. Es contextualitzen els seus orígens i conceptes clau, es detallen les principals novetats i es fa una introducció al seu cicle de vida.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material en línia
Recurs

Una administració pública moderna, al servei del ciutadà, s’ha de caracteritzar entre altres aspectes, per dur a terme les seves actuacions amb la màxima eficàcia i transparència possibles. Si tenim en compte que aquestes actuacions s’expressen principalment mitjançant el canal escrit, sembla lògic pensar que el tipus de llenguatge que s’utilitza en la redacció dels documents administratius ha de ser matèria de reflexió constant.

A més, els documents que concretament s’analitzen en aquests curs, els informes i les propostes de resolucions administratives, tenen una rellevància clau en qualsevol procediment administratiu, ja que reflecteixen les actuacions practicades en les fases d’instrucció, les quals han de ser el resultat d’un procés lògic i jurídic. És per això que el tipus de llenguatge que s’hi utilitzi i la manera com es presenti i organitzi la informació són d’una importància cabdal si es vol aconseguir que la comunicació sigui realment efectiva.

Manual
Format
Material en línia
Recurs

Gemma García ens explica quins són els erros més habituals en redactar correus electrònics i aporta solucions per no repetir-los.
Col·lecció 1 hora, 1 habilitat. Edició 2021.

Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs

Aquest material et permetrà conèixer els elements que intervenen en la comunicació mitjançant el correu electrònic, adequar el to i el registre, redactar correus electrònics amb un alt grau d’eficàcia comunicativa, comprovar si el correu s’adequa als principis de coherència i cohesió i introduir-hi les esmenes corresponents.

Manual
Format
Material en línia
Acció formativa

• Donar a conèixer les modificacions principals de la Llei 40/2015, del règim jurídic del sector públic, en especial les normes de caràcter bàsic aplicables a tots els ens institucionals i especialment a l’administració local.
• Aprofundir sobre el funcionament dels òrgans col·legiats, la competència administrativa, el règim jurídic de la responsabilitat de l’Administració Pública, els principis de la potestat sancionadora, el règim jurídic dels convenis, així com les relacions electròniques entre administracions.

Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

. Conèixer els requeriments legals per a la negociació col·lectiva de plans interns de gènere en el sector públic.
. Conèixer el contingut obligat de la diagnosi i les accions orientades a l'erradicació de les iniquitats de gènere establertes per la normativa vigent.
. Conèixer l'equilibri entre la protecció de dades de caràcter personal i el principi de transparència a l'hora d'elaborar la diagnosi vinculada a un pla intern d'igualtat de gènere en el sector públic.
. Conèixer com s'elabora el registre retributiu, com es calcula la bretxa salarial i la mediana, i la seva interpretació combinada en el marc de la diagnosi vinculada a un pla intern de gènere en el sector públic.
. Conèixer els requeriments legals i administratius, i els passos a seguir per a registrar els plans interns de gènere negociats en el sector públic.
. Conèixer com s'elabora l'auditoria retributiva a incloure dins de la diagnosi vinculada a un pla intern d'igualtat de gènere en el sector públic.
. Conèixer els aspectes claus a l'hora d'adaptar un pla d'igualtat de gènere intern en vigor a la nova normativa.
. Conèixer els elements i els instruments comunicatius interns clau per a sensibilitzar i implicar la plantilla en la diagnosi, l'elaboració del pla intern d'igualtat de gènere i el desplegament de les accions del pla en el si de l'organització

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

En la formació es dotarà de coneixements per poder entendre la factura energètica, conèixer les principals millores energètiques en equipaments i gestió de les instal·lacions, i les energies renovables actuals.
L’objectiu és que, a partir dels coneixements adquirits, s’estigui en capacitat per ser més eficients i reduir:
El consum energètic.
El cost de la factura.
Les emissions de CO2 associades

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Oferir orientacions i pautes de caràcter pràctic per a la formulació, execució, seguiment i avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament amb un enfocament de drets humans i gènere.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

L'objectiu del curs és oferir eines i recursos per a la localització dels ODS a l'àmbit local per a l'assoliment de l'Agenda 2030. . Identificar les oportunitats d'innovació i transformació de les polítiques públiques locals que ofereix l'Agenda 2030.. Promoure l'apropiació de l'Agenda 2030 i del seu valor afegit entre els i les treballadors/es dels governs locals.. Donar suport per a l'elaboració de planificacions estratègiques municipals/àrees DIBA alineades amb els ODS.. Acompanyar els i les participants en com localitzar els ODS a través de les diferents fases del procés (sensibilització i incidència política, alineament, implementació, monitoreig).

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

. L'objectiu del curs es oferir eines i recursos per a la localitzacio dels ODS a l'àmbit local per a l'assoliment de l'Agenda 2030.. Identificar les oportunitats d'innovacio i transformacio de les politiques publiques locals que ofereix l'Agenda 2030.. Promoure l'apropiacio de l'Agenda 2030 i del seu valor afegit entre els i les treballadors/es dels governs locals.. Donar suport per a l'elaboracio de planificacions estratègiques municipals/àrees DIBA alineades amb els ODS.. Acompanyar els i les participants en com localitzar els ODS a traves de les diferents fases del proces (sensibilitzacio i incidència politica, alineament, implementacio, monitoreig)

Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

- Analitzar els aspectes clau d’un projecte per tal de poder definir un enfocament estratègic que condueixi a l’assoliment dels seus objectius, en el context de l’administració pública local.
- Dirigir adequadament els principals processos que es desenvolupen durant el cicle de vida del projecte: gestionar l’abast del projecte i respondre a les incidències que el poden afectar; gestionar els riscos que poden afectar el desenvolupament d’un projecte; relacionar-se amb les parts interessades del projecte tenint en compte les seves necessitats i expectatives per que contribueixin positivament a l’assoliment dels objectius; dirigir amb efectivitat l’equip de treball d’un projecte.
- Establir objectius de la qualitat per al projecte i definir els processos de gestió corresponents: definir objectius i processos de control de la qualitat dels projectes; avaluar els resultats i els aprenentatges del projecte.

Videoformació + en línia
Durada
23,0 h
Acció formativa

• Conèixer què és el programa Erasmus+ i la nova arquitectura del programa respecte l’anterior programa, així com les peculiaritats respecte a altres programes europeus.
• Entendre els elements claus i requeriments d’una proposta de projecte.
• Aprendre a cercar les convocatòries i llegir els plans de treball del programa .
• Disposar de recomanacions per a la preparació de la sol·licitud de proposta de projectes (tant com a soci o com a líder) i què cal tenir en compte mitjançant exemples i recomanacions pràctiques.
• Entendre els aspectes bàsics d’una proposta de projecte Erasmus+ i el formulari de presentació: objectius, resultats, estructuració en paquets de treball i el pressupost.
• Conèixer de primera mà experiències d’èxit.

Videoformació
Durada
4,5 h
Acció formativa

- Saber identificar les diferents formes de gestió dels serveis públics locals i conèixer les seves característiques principals, en relació amb els diferents tipus de serveis.
- Conèixer el procediment per a l’establiment o la modificació de l’establiment dels serveis públics locals, tenint en compte els seus diferents vessants (tècnic, jurídic i econòmic).

- Analitzar els criteris i els mecanismes per determinar quina ha de ser la forma de gestió més adequada per al servei, relacionant les seves característiques amb el marc normatiu vigent.
- Saber planificar i dirigir un projecte d’establiment d’un servei o de modificació de la forma de gestió d’aquest.

Videoformació + en línia
Durada
28,0 h
Acció formativa

Facilitar les eines metodològiques necessàries per a la fase inicial del projecte i la seva execució. 
Aprofundir en aspectes de gestió legal i financer.  
Aprofundir en aspectes complementaris, però imprescindibles de la gestió de projectes a partir de casos reals.  
Identificar oportunitats de finançament i fonts d’informació.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

- Conèixer què és un projecte i quins elements clau el defineixen en el context de l'administració pública.
- Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques dels processos de definició, planificació, execució, control i tancament d'un projecte.
- Conèixer els aspectes bàsics d'algunes de les eines informàtiques útils per a la gestió de projectes.

Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

Donar eines, metodologies i competències als tècnics i tècniques de comerç dels Ajuntaments per a la Gestió del Comerç Urbà dels municipis de més població de la demarcació de Barcelona.

Videoformació
Durada
20,0 h
Acció formativa

Donar eines, metodologies i competències als tècnics i tècniques de comerç dels Ajuntaments per a la Gestió del Comerç dels municipis petits de la demarcació de Barcelona.

Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 12. Consum i producció responsables.

Atès que la nova Llei de Contractes que va entrar en vigor el març de 2018, obliga a introduir almenys un criteri ambiental o social en la contractació pública, es considera important de cara als ajuntaments:

. Donar a conèixer els aspectes més nous sobre la incorporació de criteris ambientals en la Contractació
. Oferir eines als tècnics municipals que redacten Plecs de condicions per incorporar requisits ambientals en les diferents tipologies de contractes
. Presentar exemples de Plecs que incorporin aquests criteris

Videoformació + en línia
Durada
9,0 h
Acció formativa

L’objectiu és introduir als participants en aspectes bàsics sobre el sistema de cooperació internacional i en concret de la cooperació descentralitzada, per tal de promoure el seu interès en aquest àmbit de treball i que s'impliquin de manera estratègica en accions de cooperació al desenvolupament impulsades des de la seva entitat local.

• Conèixer els aspectes bàsics del sistema de cooperació internacional descentralitzada
• Reflexionar sobre les diferents interpretacions existents del concepte de cooperació descentralitzada i sobre el potencial que tenen els governs locals en aquest camp
• Conèixer quins són els actors, modalitats i àmbits de treball propis
• Debatre sobre les potencialitats i oportunitats que es presenten al territori en aquest àmbit de treball.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Introduir als participants en aspectes bàsics sobre el sistema de cooperació internacional i en concret de la cooperació descentralitzada, per tal de promoure el seu interès en aquest àmbit de treball i que s'impliquin de manera estratègica en accions de cooperació al desenvolupament impulsades des de la seva entitat localConèixer els aspectes bàsics del sistema de cooperació internacional descentralitzada.Reflexionar sobre les diferents interpretacions existents del concepte de cooperació descentralitzada i sobre el potencial que tenen els governs locals en aquest camp. Conèixer quins són els actors, modalitats i àmbits de treball propis. Debatre sobre les potencialitats i oportunitats que es presenten al territori en aquest àmbit de treball.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Entendre l’avaluació com una activitat estretament lligada als processos de presa de decisions i amb voluntat de millorar la política pública de cooperació al desenvolupament
• Encaixar les activitats de seguiment i d’avaluació en el cicle de la política pública i entendre com les dues activitats es poden relacionar entre elles per crear sinèrgies positives
• Aportar eines que ajudin a augmentar el potencial d’ús de les avaluacions que s’impulsen i la incorporació dels seus aprenentatges en el disseny i implementació dels plans municipals de cooperació al desenvolupament

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

• Entendre l’avaluació com una activitat estretament lligada als processos de presa de decisions i amb voluntat de millorar la política pública de cooperació al desenvolupament
• Encaixar les activitats de seguiment i d’avaluació en el cicle de la política pública i entendre com les dues activitats es poden relacionar entre elles per crear sinèrgies positives
• Aportar eines que ajudin a augmentar el potencial d’ús de les avaluacions que s’impulsen i la incorporació dels seus aprenentatges en el disseny i implementació dels plans municipals de cooperació al desenvolupament

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Centrar la matèria en el màrqueting sostenible i quins són els seus criteris, amb exemples pràctics

Videoformació + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa

Oferir elements teòrics i pràctics per a la incorporació de criteris d'igualtat de gènere i LGTBI en les contractacions públiques.Proporcionar eines per a la seva aplicació en el marc municipal

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Oferir al personal administratiu i tècnic els coneixements indispensables sobre com practicar les notificacions als interessats en un procediment i/o a tercers i quins peus de recursos s’han d’inserir en les notificacions.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

• Aportar coneixements tècnics específics per a la planificació i gestió de la mobilitat local, orientats a la consecució d’uns entorns urbans amb millor qualitat de vida, més saludables, accessibles, segurs i mediambientalment més sostenibles.

Presencial + videoformació
Durada
71,5 h
Acció formativa

Vivim en l’era de la hiperconnectivitat en la qual rebem milers d’impactes publicitaris al dia. És imprescindible saber com compra, quan compra i perquè compra el nostre client per adaptar-nos a les seves necessitats.
Analitzarem els patrons de conducta del BUYER PERSONA per avaluar el TRAVEL JOURNEY i teixir una estratègia única de comercialització que ens permeti diferenciar-nos dels competidors i augmentar les vendes sense haver de fer grans inversions.
Coneixerem tots els canals de comercialització existents al mercat i analitzarem les implicacions legals i econòmiques.
Dotarem d’eines per definir el client PERSONA de cada projecte i analitzarem els patrons de conducte de cada perfil de client per saber com captar la seva compra.
Dissenyarem el TRAVEL JOURNEY dels clients i seleccionarem els canals de comercialització adients a cada moment. Definirem una estratègia comercial temporal única per a cada perfil de client i establiment.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

El present programa persegueix els següents objectius:
-Reflexionar sobre els origen de les APEU així com els diferents models de gestió publico privada en l’àmbit del comerç.
-Conèixer les principals característiques de la nova Llei de les APEU.
-Reflexionar sobre els condicionants més importants que poden incidir en la viabilitat i posada en marxa d’una APEU a Catalunya.

Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

Comprendre la finalitat del procés contenciós administratiuEstablir l'origen i desenvolupament de les Lleis de Jurisdicció Contenciosa Administrativa.Reconèixer els subjectes l'activitat pot ser objecte de procés contenciós administratiu.Diferenciar els assumptes sotmesos al procés contenciós administratiu.Analitzar les diferents notes característiques de la jurisdicció contenciosa administrativa.Distingir les diferents matèries susceptibles de recurs contenciós administratiu.Establir la relació entre els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa i els seus àmbits territorials de competència.Diferenciar capacitat processal de legitimació. Enumerar supòsits de legitimació.Classificar les diferents formes de representació i defensa.Diferenciar els diferents actes administratius que poden ser objecte de recurs contenciós administratiu.Assenyalar les diferents opcions d'impugnació de les disposicions de caràcter general.Definir la inactivitat material de l'Administració.

En línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

Coneix com les destinacions i les empreses incorporen la mobilitat turística sostenible en les seves estratègies de gestió i màrqueting.
També s’analitzen els principals perfils de visitants i els elements necessaris per crear productes que els hi siguin atractius.
Les destinacions situades entorn de grans àrees urbanes poden beneficiar-se d’aquesta proximitat per crear productes que combinin transport de baix impacte amb activitats recreatives sostenibles.
El taller inclou un treball pràctic a través de l’anàlisi d’exemples de productes que ja estan oferint empreses d’allotjament, d’activitats i operadors de turisme nacionals i europeus, basats en els principis de sostenibilitat i competitivitat

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

1. Analitzar les necessitats del seu lloc de treball en relació amb l’organització dels continguts digitals.
2. Idear uns criteris d’organització i indexació dels continguts digitals que responguin a les seves necessitats.
3. Construir una estructura pròpia, adaptada a les necessitats personals i institucionals, dels continguts digitals.

Videoformació + en línia
Durada
14,0 h
Acció formativa

Conèixer els principis bàsics i el procés de contractació en tot allò que afecta a la feina d’una persona tècnica

Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

Conèixer els principis bàsics i el procés de contractació en tot allò que afecta a la feina d’una persona tècnica

Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa

• Conèixer l'estructura de la Llei 39/2015Conèixer el calendari d'entrada en vigor de la Llei i les normes que deroga.
• Descriure les matèries que són objecte de la nova Llei.
• Conèixer els conceptes d’acte administratiu i procediment administratiu.
• Definir el concepte d’interessat i els seus drets. La capacitat d’obrar i la representació.
• Definir registre electrònic i arxiu electrònic a les administracions públiques.
• Analitzar l’obligació de resoldre.
• Exposar els supòsits i condicions per la publicitat de les normes i els seus efectes.
• Ressaltar la novetat de la regulació de la participació dels ciutadans en l’elaboració de lleis i reglaments.

En línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

. Adquirir coneixements generals del procediment administratiu comú mitjançant nocions bàsiques i conceptes essencials regulats a la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

• Aprofundir i aplicar els coneixements necessaris per resoldre qüestions i casos relacionats amb l'aplicació de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
• Reconèixer i identificar els principals elements, conceptes, continguts i procediments derivats de la Llei 39/2015.
• Resoldre diferents casuístiques mitjançant l'aplicació dels coneixements adquirits sobre la Llei 39/2015.

Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa

• Presentació de la norma reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei 39/2015 de l’1 d’octubre.
• Analitzar la seva incidència des de la perspectiva de l’administració

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

1. Dissenyar i reconèixer perfectament un procés de recollida d'informació.
2. Recollir i representar dades quantitatives.
3. Recollir informació a través d'enquestes.
4. Interpretar, analitzar i estructurar la informació.

Videoformació + en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa

. Conèixer què és el nou programa "Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors 2021-2027", les diferències respecte a l'anterior programa, així com les peculiaritats respecte altres programes europeus donat que aquest nou programa es basa en l'èxit dels seus programes predecessors "Europa amb els ciutadans" i "Drets, Igualtat i Ciutadania". 
. Entendre els elements claus i requeriments d’una proposta de projecte.
. Aprendre a cercar les convocatòries i llegir els plans de treball del programa.
. Disposar de recomanacions per a la preparació de la sol·licitud de proposta de projectes (tant com a soci o com a líder) i què cal tenir en compte mitjançant exemples i recomanacions pràctiques.
. Entendre els aspectes bàsics d’una proposta de projecte "Ciutadans, Igualtat, Drets i Valors 2021-2027"  i el formulari de presentació: objectius, resultats, estructuració en paquets de treball i el pressupost.

. Conèixer de primera mà experiències d’èxit.
. Identificar altres eines i instruments per a la participació ciutadana com per exemples consultes públiques; la Iniciativa Ciutadana Europea; la COFOE, etc.

Videoformació
Durada
4,5 h
Acció formativa

. Conèixer els programes de Cooperació Territorial Europea (CTE) o Interreg. 

. Analitzar els canvis d’Interreg pel període 2021-2027 i analitzar les oportunitats per als ens locals. 

. Entendre els procediments de gestió i funcionament dels programes Interreg.

. Conèixer exemples de projectes Interreg de la Corporació i d’ens locals de la província

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

. Aprofundir sobre els conceptes jurídics relatius a la propietat intel·lectual, especialment en l'àmbit de les activitats del sector públic.. Distingir les fonts, conceptes específics i limitacions dels drets patrimonials. Diferenciar els instruments de gestió econòmica dels drets d'autoria, així com els de gestió patrimonial.. Adquirir una visió global sobre la propietat intel·lectual i una visió específica sobre la propietat intel·lectual a Internet.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

. Adquirir coneixements generals sobre la protecció civil i com interactua amb la resta de serveis prestats per l'administració local.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

. Adquirir coneixements sobre la normativa d'aplicació en protecció civil.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

1. Conèixer els requisits essencials per estimar una responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament.

2. Assolir una visió general de les peculiaritats a la tramitació del procediment de responsabilitat patrimonial en relació al tràmit administratiu normal.
3. Tenir clars els conceptes bàsics per saber avaluar correctament una reclamació patrimonial.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

• Conèixer antecedents i estructura de la llei 40/2015.
• Definir els diferents òrgans implicats.
• Descriure l'estructura i organització de la adm. de l'estat.
• Característiques i ens.
• Definir les tècniques previstes per a complir el principi de cooperació.
• Descriure i delimitar els principis que regeixen l'actuació i les relacions entre les administracions públiques i entitats o organismes vinculats o dependents.
• Destacar les relacions electròniques entre les administracions públiques.
• Conèixer el deure de col·laboració entre administracions públiques.
• Definir els òrgans administratius i els requisits per a la seva creació.
• Definir els òrgans col·legiats i el seu règim jurídic.
• Desenvolupar el concepte de competència administrativa.

En línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

. Analitzar el règim jurídic de les administracions públiques d’acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

• Donar a conèixer el contingut de la Llei 40/2015, del règim jurídic del sector públic, en especial, les normes de caràcter bàsic aplicables a tots els ens institucionals i especialment a l’administració local.
• Conèixer el funcionament dels òrgans col·legiats, la competència administrativa, el règim jurídic de la responsabilitat de l’Administració Pública, els principis de la potestat sancionadora, el règim jurídic dels convenis així com les relacions electròniques entre administracions.
• Desenvolupar la capacitat d’aplicar els coneixements indicats en l’activitat professional dels comandaments.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

• Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu de forma online.
• Facilitar un espai virtual de trobada, reflexió i debat entorn de les polítiques educatives.
• Promoure l'intercanvi online d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.
• Promoure la utilització de les diferents eines online que permetin la comunicació i l'intercanvi de coneixements i experiències en l'àmbit educatiu.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

En aquest taller simpartirà de manera àgil i pràctica les claus per liderar sabent tots els factors que intervenen en la presa de decisions. Els estils de lideratge i com crear equips on es respira màgia.
Entendre tots els factors que s'involucren en la presa de decisions empresarials i com millorar-los
Millora en la presa de decisions.
Aprendre tècniques de lideratge per involucrar l'equip en el projecte.

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

. Contextualitzar les cartes de serveis i la seva importància en la millora de la gestió de les organitzacions públiques i la seva relació amb la ciutadania.
. Contribuir a donar compliment a les exigències derivades de la normativa.Identificar els requeriments mínims d’una carta de serveis d’acord a la normativa vigent i a la UNE 93200:2008.
. Entendre la importància de la identificació de les expectatives dels usuaris/es del servei alhora de definir una carta de serveis i els seus compromisos.
. Concretar una carta de serveis municipal, el seu sistema de seguiment i la seva publicitat i difusió.

Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

‐ Comprendre la importància de tenir un catàleg de serveis municipals a l'abast de la ciutadania per tal de donar a conèixer, de manera accessible, què es fa des de la Corporació en línia amb l'esperit de transparència i retiment de comptes.
‐ Contribuir a donar compliment a les exigències derivades de la normativa en matèria de transparència.
‐ Identificar quins són els serveis que presta el propi ajuntament.
‐ Aprendre a utilitzar l'eina web de Catàleg de serveis que s'ofereix als ajuntaments participants.
‐ Estar en condicions d'adaptar el contingut del catàleg als serveis específics de l'ajuntament corresponent.
‐ Publicar el Catàleg de serveis municipals.

Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

. Contextualitzar les cartes de serveis i la seva importància en la millora de la gestió de les organitzacions públiques i la seva relació amb la ciutadania.
. Contribuir a donar compliment a les exigències derivades de la normativa.
. Identificar els requeriments mínims d’una carta de serveis d’acord a la normativa vigent i a la UNE 93200:2008.
. Entendre la importància de la identificació de les expectatives dels usuaris/ies del servei alhora de definir una carta de serveis i els seus compromisos.
. Concretar una carta de serveis municipal, el seu sistema de seguiment i la seva publicitat i difusió.

Presencial + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

‐ Comprendre la importància de tenir un catàleg de serveis municipals a l'abast de la ciutadania per tal de donar a conèixer de manera accessible què es fa des de la Corporació en línia amb l'esperit de transparència i retiment de comptes.
‐ Contribuir a donar compliment a les exigències derivades de la normativa en matèria de transparència.
‐ Identificar quins són els serveis que presta el propi ajuntament.
‐ Aprendre a utilitzar l'eina web de Catàleg de serveis que s'ofereix als ajuntametns participants.
‐ Estar en condicions d'adaptar el contingut del catàleg als serveis específics de l'ajuntament corresponent.
‐ Publicar el Catàleg de serveis municipals.

Presencial + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

• Adquirir conceptes sobre gamificació

• Adquirir conceptes de storytelling

• Adquirir un repositori documental i d’eines

• Conèixer casos d’èxit

• Crear una proposta sobre casos reals

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

En aquest curs aprendrem què és un Pla d’Igualtat en les empreses turístiques, quina és la legislació vigent i quina és nova normativa que entra en vigor aquest 2021. També els beneficis de la igualtat de gènere. Per últim, abordarem la importància de saber prevenir i actuar davant d’un cas d’assetjament sexual dins l’àmbit laboral

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Oferir al personal administratiu i tècnic els coneixements indispensables en relació als terminis del procediment administratiu comú, fent especial referència a les especialitats derivades del procediment administratiu sancionador i del procediment de responsabilitat patrimonial.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

Conèixer i analitzar la regulació continguda al Títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, sobre la potestat sancionadora específica de les entitats locals.

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

• Entendre els conceptes elementals introductoris de la contractació pública.
• Aprofundir i entendre la contractació pública a través dels principis, tipus de contractes i els procediments de selecció.
• Comprendre com es configura l’objecte i preu dels contractes.
• Ser capaç d’elaborar i preparar expedients de contractació abordant les problemàtiques més freqüents que ens trobem.
• Entendre la mecànica per valorar la millor oferta.
• Comprendre i aplicar la contractació menor superant la problemàtica interpretativa respecte l’art. 118 de la LCSP.
• Interpretar i gestionar correctament les prerrogatives de l’administració davant l’execució d’un contracte públic.
• Ser capaç d’adoptar totes aquelles mesures essencials en la fase d’execució per tal que tot contracte públic s’executi d’acord amb allò pactat.

En línia
Durada
20,0 h