Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Definició

Definir, planificar, desenvolupar i avaluar projectes o programes d’actuació tècnica que donin resposta a les necessitats de la ciutadania fent un seguiment exhaustiu del seu desenvolupament, tramitant i gestionant la informació i la documentació associada d'acord a les normatives generals i específiques de la gestió pública, coordinant l'actuació de tots els agents que participen i resolent els problemes que es puguin presentar en qualsevol de les fases de realització, tot amb un curós ús dels recursos públics.

La competencia implica ...
Metodologies i instruments de planificació, gestió i avaluació de projectes.
Règim jurídic i procediment administratiu per a la gestió de projectes i programes a l'Administració local.
Redacció dels plecs de prescripcions tècniques per a la contractació de projectes.
Gestió de la documentació i arxiu dels documents associats als projectes i programes.
Tècniques d'obtenció i anàlisi de dades per al desplegament del projecte.
Indicadors de gestió per al seguiment i avaluació de projectes.
Avaluació de programes i projectes.
Tècniques de redacció i comunicació de projectes.
Habilitats en la presentació d’idees i dades.
Propietat intel·lectual.
Coneixement organitzatiu i de l’entorn social i professional del projecte.

122 recursos i/o accions formatives relacionades

Cuadricula Listado
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2292.jpg

Gemma García ens explica quins són els erros més habituals en redactar correus electrònics i aporta solucions per no repetir-los.
Col·lecció 1 hora, 1 habilitat. Edició 2021.

Col·lecció
1 hora 1 habilitat
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2731.jpg

Instància de diàleg i reflexió per tal de crear aliances polítiques entre governs locals iberoamericans progressistes liderats per dones. L’objectiu és reforçar el lideratge feminista per tal d’avançar cap a la construcció de polítiques locals des d’un enfocament feminista.

Tipus de recurs
Ponència
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2326.jpg

La claredat, la concisió i la coherència són la clau perquè els nostres textos s'entenguin. En 2' et donem algunes idees de com aconseguir aquestes característiques.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

Col·lecció
Videopindoles d'aprenentatge
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2142.jpg

Una administració pública moderna, al servei del ciutadà, s’ha de caracteritzar entre altres aspectes, per dur a terme les seves actuacions amb la màxima eficàcia i transparència possibles. Si tenim en compte que aquestes actuacions s’expressen principalment mitjançant el canal escrit, sembla lògic pensar que el tipus de llenguatge que s’utilitza en la redacció dels documents administratius ha de ser matèria de reflexió constant.

A més, els documents que concretament s’analitzen en aquests curs, els informes i les propostes de resolucions administratives, tenen una rellevància clau en qualsevol procediment administratiu, ja que reflecteixen les actuacions practicades en les fases d’instrucció, les quals han de ser el resultat d’un procés lògic i jurídic. És per això que el tipus de llenguatge que s’hi utilitzi i la manera com es presenti i organitzi la informació són d’una importància cabdal si es vol aconseguir que la comunicació sigui realment efectiva.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2348.jpg

Documentar els processos de treball és una eina essencial per a la necessària
racionalització interna de les tasques que realitzem, com per a l’optimització de recursos, la simplificació d’accions, així com per l’eficiència i l’eficàcia administrativa.
En aquest recurs s'explica què és un procés,quina diferència hi ha amb els procediments, què és una activitat i una instrucció, com es fa un
manual de procediments i quines fases s’han de seguir per construir un procés, què és i com es fa un diagrama de flux, com associem indicadors i com avaluem processos.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

Col·lecció
Síntesis de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2329.jpg

Per fer un bon ús del twitter, cal saber redactar un bon tuit . Només així, la nostra notícia quedarà clara i circularà ràpidament entre els possibles interessats.
Per aconseguir-ho, cal tenir en compte algunes premisses. En 2' et mostrem com fer-ho.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

Col·lecció
Videopindoles d'aprenentatge
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2222.jpg

En aquests recurs es fa una aproximació al procediment administratiu. Es contextualitzen els seus orígens i conceptes clau, es detallen les principals novetats i es fa una introducció al seu cicle de vida.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2312.jpg

Aquest recurs formatiu explica què és una memòria de gestió i com organitzar la informació, els gràfics i les taules, per construir un discurs lògic, coherent i atractiu. També mostra com fer la revisió, aprovació i difusió de la memòria.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2697.jpg

Recull de consultes sobre llengua rebudes a la bústia de la Unitat Lingüística de la Diputació de Barcelona i la resposta corresponent. Cada quinze dies se’n publica una de nova. Es pretén fer extensiva la resolució de dubtes que probablement són compartits per molta gent.

Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2789.jpg

En aquestes unitats s'analitzaran els diferents aspectes relacionats amb el repte de controlar de forma eficaç els serveis que les administracions presten mitjançant la col·laboració amb agents externs, normalment contractistes. Una aproximació al seu funcionament i control en totes les seves fases.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2311.jpg

En aquest material trobareu una introducció a les possibilitats de l'excel com a full de càlcul estadístic, explicacions dels conceptes estadístics bàsics, la descripció de variables qualitatives i quantitatives, i un conjunt de fitxes resum amb els conceptes clau, taules, representacions gràfiques, les fórmules i exemples.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2746.jpg

Infografia-resum de la primera guia de la col·lecció de “Planificació estratègica de la política local de cooperació al desenvolupament”.
Conté, de manera gràfica, els aspectes bàsics que cal tenir en compte en el procés per elaborar, de manera participativa, un pla director en aquest àmbit.

Col·lecció
Planificació estratègica de la política local de cooperació al desenvolupament
Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2123.jpg

En aquest manual es donen les pautes bàsiques per elaborar memòries de gestió de serveis, programes o àmbits funcionals de l’Administració pública local que siguin realment efectives com a instrument per proporcionar informació significativa a les parts interessades. També es fa especial èmfasi a enfocar les memòries de gestió com a instrument de rendició de comptes i de millora de la gestió.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2745.jpg

Primera guia de la col·lecció de “Planificació estratègica de la política local de cooperació al desenvolupament”. Conté els aspectes bàsics que cal tenir en compte en el procés per elaborar, de manera participativa, un pla director en aquest àmbit.

Col·lecció
Planificació estratègica de la política local de cooperació al desenvolupament
Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2473.jpg

El ciutadà té dret a estar ben informat. El llenguatge administratiu sovint és poc entenedor. Les recomanacions de lectura fàcil i llenguatge planer ens permeten fer més assequibles els nostres textos i publicacions per tal de preservar aquest dret individual i col·lectiu.
En aquest document trobaràs eines senzilles que et facilitaran l'aprenentatge d'aquesta tècnica.
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

Col·lecció
Síntesis de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2790.jpg

En aquestes unitats hi trobaràs informació relacionada amb el procés que els ajuntaments han de seguir per formalitzar la posada en marxa d'un servei públic local, o bé per modificar la forma mitjançant la qual un servei ja establert s'està gestionant.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2226.jpg

En aquest recurs trobaràs el continguts bàsics per endinsar-te en la gestió de projectes en totes les seves fases: 1. Els projectes. Conceptes generals; 2. La iniciació del projecte; 3. La planificació del projecte; 4. La programació del projecte; 5. L’execució del projecte; 6. El control del projecte; Mòdul 7. El tancament del projecte i un glossari dels conceptes més importants d'aquest àmbit.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2502.jpg

Primer episodi d'una sèrie de 10 sobre gestió de projectes.
En ell s'assenten les bases sobre el què i el per a què de la qüestió. Què es pot considerar un projecte? Quin benefici entreu l'empresa? I l'equip?

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2532.jpg

Els recursos humans són la clau de l'èxit de qualsevol projecte. Com s'organitzen? Quins rols hi ha d'haver? Com es comuniquen?

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2533.jpg

Una bona diagnosi és fonamental per a l'èxit del projecte.
En aquest capítol et presentem diferents eines i analitzem els moments clau per aconseguir-ho.
Com podem assegurar una recollida d’informació curosa, àmplia i fiable?
Quines diferències existeixen entre anàlisi interna, externa i de context?
Quines eines de diagnosi existeixen? Quines són les més freqüents?
El DAFO, el Mapa d'Actors, les 5 forces de Portes i l'arbre de problemes.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2534.jpg

Dissenyar el projecte és bàsic per al seu èxit. En aquest capítol, se'ns expliquen diversos aspectes a tenir en compte:
-Quin paper té l disseny de la proposta dins la cronologia del projecte
-I la creativitat, quin paper hi juga? Quines eines de creativitat tenim a l'abast?
-Quines tipologies d'objectius podem distingir? Com afecten el nostre treball?

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2535.jpg

Un dels temes clau de la gestió de projecte és la planificació. En aquest pòdcast veiem totes les seves particularitats i s'insisteix en aquelles tècniques que ens permeten planificar de manera més eficient i eficaç.
L'episodi presenta els 6 passos que ens calen per planificar qualsevol projecte i ens presenta diferents eines ue ens ajudaran a fer-ho.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2536.jpg

Els entorns V.U.C.A propicien que la metodologia Agile vagi desenvolupant-se i oferint noves eines. Aquesta meodologia es basa en tres principis bàsics: adaptar-se als canvis, entregar valor de manera sostinguda i fer-ho en períodes curts de temps.
Kanban i Scrum són maneres de fer relacionades amb aquesta metodologia. En què cosisteixen? Com triar-ne una o altra? Quins canvis cal que faci l'equip? I quins cadascun dels seus membres?

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2537.jpg

Som en uns temps incerts (VUCA).
Cal que aprenguem a diferenciar entre imprevistos i imprevisibles.
També que sapiguem dibuixar una cronologia del risc que assolim (identificar-la, ponderar-la, minimitzar-la, monitoritzar-la).
D'altra banda, també caldrà assegurar emocionalment el nostre equip, visualitzant possibles escenaris desfavorables que poden afectar-lo i creant una relació que ens permeti una major proximitat per copsar la seva situació

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2538.jpg

El desànim, porta a la desídia, i la desídia l'abandó.
Hi ha tres factors que propicien aquesta situació. En aquest episodi se'n parla i es donen possibles solucions.
-Factor #1: Manca de nous reptes. Solució: correcta gestió de les agendes encobertes.
-Factor #2: Friccions internes. Solució: valors sostinguts, compartits i implementats i gestió dels errors individuals i col·lectius.
-Factor #3: Percepció de fracàs imminent. Solució: plans curosos, objectius SMART i suport emocional a l’equip.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2539.jpg

A vegades hem sentit a dir que “Planificar no serveix per a res!”. Cal matisar un xic.
El que de debò no serveix per a res és:
- Planificar amb poc detall
- Planificar i no seguir el pla
- Presumir de no tenir pla: els “improvisadors nats”
Perquè la planificació sigui realment una bona eina cal planificar més a prop de la realitat i executar més a prop del pla
En definitiva, planificar serveix, però només a aquells que ho fan bé.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2540.jpg

L'avaluació és la fase final de qualsevol projecte.
En aquest pòdcast et presentem com treballar amb indicadors lligats als objectius. L'autor ens dóna diferents idees que faran millor el nostre projecte des de l'inici, no només de cara a analitzar els resultats i recordar que cal
començar a mesurar-ho tot i a guardar dades des d'un inici, perquè més endavant les necessitarem. Es tracta, doncs, de la cultura de l’avaluació, tenint clar que el que mesurem és si el que fem genera un impacte, és a dir, si la nostra feina ha servit d’alguna cosa.

Col·lecció
AudioFormació de la DSF (pòdcast)
Tipus de recurs
Entrevista
Format
Àudio
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2880.jpg

Estudi que mostra les potencialitats de la cooperació descentralitzada per al disseny, implementació i enfortiment de les polítiques públiques de pau. L’objectiu és formular propostes i recomanacions per potenciar i millorar, així, les agendes locals de pau.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
NOU
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2708.jpg

Infoanimació que introdueix el concepte de coherència de polítiques per al densenvolupament (CPD) i dona a conèixer la importància d’aquest enfocament de treball a nivell local per reduir els impactes negatius de les nostres polítiques en el desenvolupament global.

Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2711.jpg

Vídeo que introdueix el concepte d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global i posa en valor la importància de treballar-ho des dels governs locals

Tipus de recurs
Manual
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2709.jpg

Document que recull un conjunt de reflexions i anàlisis entorn dels contextos, els reptes i les oportunitats que afronten els municipis de fins a 20.000 habitants de la província de Barcelona en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.

Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2733.jpg

Estudi que recull els principals debats, reflexions i recomanacions que es van produir durant la VII Conferència de l’Observatori de la Cooperación Descentralizada celebrada a Montevideo el desembre de 2019.

Tipus de recurs
Ponència
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2706.jpg

Material autoformatiu sobre la transversalitat de les estratègies municipals de cooperació al desenvolupament que inclou una eina informàtica que permet fer un exercici d’autovaloració i identificar punts forts i punts febles per tal d’aplicar mesures correctives.

Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2404.jpg

Aquest Destil·lat posa en valor el paper dels municipis com a autoritat educativa dins del Servei d’Educació de Catalunya. Partint de la premissa que totes i cadascuna de les persones tenim dret a l’educació, i que l’Estat té el deure de garantir aquest dret, amb qualitat, equitat i eficiència, l’autor fa un breu repàs històric de la xarxa pública d’ensenyament. En l’actualitat, els ajuntaments han passat de ser una mera central de serveis educatius o paraeducatius a protagonitzar-ne un -cert- lideratge. L’autor en fa una anàlisi i proposa un seguit d’àmbits en què els ajuntaments poden avançar amb l’objectiu d’esdevenir autoritats educatives efectives i eficients.
La col·lecció Destil·lats d’Educació facilita el coneixement generat en marc de les jornades i les accions formatives de la Gerència de Serveis d’Educació en un format sintètic i visual. Aquest destil·lat és el número 13 d’aquesta col·lecció.
Autor: Josep Bargalló Valls. Llicenciat en filologia catalana per la Universitat de Barcelona i màster en estudis superiors de llengua, literatura i cultura catalanes per la Universitat Rovira i Virgili.

Col·lecció
Destil·lats d’Educació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2695.jpg

Elaborat per la Unitat Lingüística de la Diputació de Barcelona i revisat per l’Institut d’Estudis Catalans, el Llibre d’estil de la Diputació de Barcelona constitueix una eina de consulta a l’abast de tothom. Forma part del web d'Assessorament llengua (de la Unitat Lingüística de la Diputació de Barcelona) i ajuda a resoldre els dubtes lingüístics que ens plantegem a l’hora d’escriure.
Es manté en permanent revisió i ampliació per tal de donar resposta a les necessitats que comporta la tasca diària de formació, assessorament lingüístic i revisió de textos que du a terme la Unitat Lingüística.
Està format per cinc apartats: «Model de llengua», «Qüestions d’estil», «Convencions», «Qüestions gramaticals» i «Terminologia».
A banda, conté dos annexos, un sobre verificadors ortogràfics i gramaticals i un altre amb el nomenclàtor de les comarques, municipis i gentilicis de la província de Barcelona.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2325.jpg

Per fer més clara la redacció disposem de llistats i vinyetes. El recurs pretén mostrar com fer-ne un bon ús, i ho fa en una videopíndola de 2'.

Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2021

Col·lecció
Videopindoles d'aprenentatge
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2710.jpg

Document que sistematitza els treballs de recerca previs i els continguts tractats a l’Espai de treball i intercanvi dels Plans Municipals d’EpD. Analitza els elements de connexió entre Educació per a la Ciutadania Global i Agenda 2030 i els beneficis d’un treball conjunt en termes de capacitat de transformació.

Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2732.jpg

Mecanismes i recursos narratius i visuals que faciliten la construcció de campanyes per a la justícia global que contribueixen a formar una ciutadania més critica i compromesa amb la transformació social.

Tipus de recurs
Ponència
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2698.jpg

Models i plantilles de documents administratius del catàleg de tipus documental corporatiu. El seu disseny permet disposar dels elements necessaris per al desenvolupament dels expedients i de les actuacions que porta a terme la Diputació. En aquests moments hi ha publicats la carta, el correu electrònic, el decret i el dictamen o proposta d’acord.
Hi participen la Unitat Lingüística (adscrita a la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General), la Secretaria General i el Gabinet d’Innovació Digital.

Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2696.jpg

Apunts que incideixen en els aspectes morfològics, sintàctics i terminològics que són motiu d’errors freqüents. Tracten de resoldre de manera didàctica, divulgativa i amb exemples els dubtes lingüístics que ens arriben a la Unitat Lingüística. Es difonen quinzenalment mitjançant una notificació electrònica a tot el personal de la Diputació de Barcelona.

Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2200.jpg

L'entorn de treball digitalitzat facilita l'organització dels materials a desar però cal tenir uns criteris previs. D'altra manera, pot ser dificil localitzar documents que fa temps que no consultem, documentació compartida, etc. L’objectiu d’aquest material és oferir els criteris i instruments necessaris per fer-nos capaços d'organitzar de manera eficient els continguts digitals propis (
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Col·lecció
Síntesis de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2748.jpg

Tercera guia de la col·lecció de “Planificació estratègica de la política local de cooperació al desenvolupament”. Proporciona orientacions a tenir en compte en diferents moments del cicle de vida d’un pla director perquè al final es pugui realitzar una avaluació de qualitat dirigida a informar la presa de decisions de política pública.

Col·lecció
Planificació estratègica de la política local de cooperació al desenvolupament
Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2830.jpg

Cinquena guia de la col·lecció de “Planificació estratègica de la política local de cooperació al desenvolupament”. Ofereix tot un conjunt de pautes per alinear les polítiques de cooperació al desenvolupament i d’acció internacional dels governs locals de la província en la fase de planificació estratègica.

Col·lecció
Planificació estratègica de la política local de cooperació al desenvolupament
Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2747.jpg

Segona guia de la col·lecció de “Planificació estratègica de la política local de cooperació al desenvolupament”. S’enfoca a oferir els elements a tenir en compte per tal que quan es dissenyi i planifiqui la política de cooperació al desenvolupament es compti amb totes les àrees de la corporació i es contribueixi als seus objectius i valors des de tots els àmbits de treball.

Col·lecció
Planificació estratègica de la política local de cooperació al desenvolupament
Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2749.jpg

Quarta guia de la col·lecció de “Planificació estratègica de la política local de cooperació al desenvolupament”. Té com a objectiu garantir la transversalització d’aquest enfocament de forma efectiva a l’hora de planificar la cooperació al desenvolupament, així com en altres instruments i elements d’aquesta política publica.

Col·lecció
Planificació estratègica de la política local de cooperació al desenvolupament
Tipus de recurs
Guia de projecte o servei
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2465.jpg

La Matriu RACI t'ajuda a definir rols i la relació entre ells dins un projecte. En 2' t'expliquem com fer-ho.

Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

Col·lecció
Videopindoles d'aprenentatge
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2223.jpg

Recurs bàsic sobre els aspectes fonamentals de la protecció de dades, la seguretat, el tractament de dades i el Reglament Europeu de Protecció de dades. Contingut adreçat als empleats públics de la Diputació de Barcelona.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2225.jpg

Recurs bàsic sobre els aspectes fonamentals de la protecció de dades, la seguretat, el tractament de dades i el Reglament Europeu de Protecció de dades. Adreçat als empleats públics dels ens locals.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2059.jpg

Aquest material et permetrà conèixer els elements que intervenen en la comunicació mitjançant el correu electrònic, adequar el to i el registre, redactar correus electrònics amb un alt grau d’eficàcia comunicativa, comprovar si el correu s’adequa als principis de coherència i cohesió i introduir-hi les esmenes corresponents.

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2741.jpg

L’estudi incorpora els debats i declaracions dels i de les participants en la VIII Conferencia del Observatorio de Cooperación Descentralizada UE-AL celebrada els dies 29, 30 de juny i 1 de juliol de 2022 a Barcelona. Recull conclusions i recomanacions sobre com reforçar el paper de la cooperació descentralitzada per avançar cap a polítiques públiques transformadores, des d’una agenda basada en els drets humans i la justícia global.

Tipus de recurs
Recull d'escrits
Format
PDF
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2335.jpg

Despertar l'atenció, l'interès, desenvolupar les idees i motivar a l'acció és, sovint, el motiu de les nostres presentacions. En 2' et presentem la tècnica AIDA que dóna algunes ideees de com fer-ho.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

Col·lecció
Videopindoles d'aprenentatge
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2699.jpg

Qui no gestiona o participa en un projecte? Quins són els recursos o eines més adients per desenvolupar-los?
Una de les coses que ens ha portat la tecnologia és tot un programari per treballar cada projecte segons la seva fase. Ja saps en quina part estàs tu? Coneixes l'eina que necessites?
Mira aquest vídeo i segur que trobaràs la resposta que estaves buscant.
Col·lecció 1 hora, 1 habilitat. Edició 2022.

Col·lecció
1 hora 1 habilitat
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2328.jpg

D'un bon títol pot dependre despertar l'interès en consultar un material. En 2' et presentem alguns trucs per poder redactar-los.
Col·lecció “Videopíndoles d'aprenentatge” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2022

Col·lecció
Videopindoles d'aprenentatge
Tipus de recurs
Guia d'habilitats
Format
Vídeo
Recurs formatiu
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/RF2221.jpg

En aquest recurs formatiu trobaràs el continguts per conèixer els principis bàsics i el procés de contractació pública. Repassarem el seu context i fonaments, així com el procés per a dur-la a terme i realitzar el seguiment.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Col·lecció
Manual de formació
Tipus de recurs
Manual
Format
Material en línia
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Adquirir les nocions bàsiques de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques i identificar els diferents elements, l’estructura i els processos bàsics del procediment administratiu i contextualitzar-lo dins del treball administratiu que es porta a terme a l'administració local.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reflexionar sobre com afrontar un procés de digitalització en el cas concret del servei d’atenció a les persones en l'àmbit de l'ocupació partint de la situació actual.
. Treballar de forma individual els conceptes i les propostes de transformació digital.
. Compartir i consensuar les millores identificades, prioritzar el top 10 i proposar les fases d’implantació del top 3.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Millorar la redacció dels informes i les propostes de resolució.

- Conèixer les especificitats dels informes i les propostes de resolució.

- Resoldre dubtes lingüístics mitjançant diversos recursos lingüístics disponibles a Internet.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer els elements esssencials per tramitar una reclamació de responsabilitat patrimonial
.
- Conèixer el íter procedimental des de que entra l´escrit de reclamació per part de la persona afectada fins la resolució del procediment.

- Conèixer els recursos contra la resolució definitiva.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer el concepte i context històric del procediment administratiu
• Identificar les principals novetats en la normativa en matèria de procediment
• Comprendre i distingir les fases del procediment administratiu
• Conèixer els aspectes clau del procediment administratiu

Canal
En línia
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer aspectes concrets de la fase d’elaboració i execució d’una licitació d’obres en el marc de la LCSP.
• Aplicar de forma pràctica la contractació d’obres en les fases que ofereixen més dificultats aplicatives.
• Redactar propostes tècniques en les licitacions d’obres, des de criteris a incompliments, i la seva execució en el decurs de l’obra.
• Inferir les responsabilitats dels tècnics municipals com a redactors de projectes i directors d'obra i en l'execució dels contractes.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Obtenir una visió unitària i global de la contractació del sector públic.
. Comprendre els principis generals de la contractació del sector públic, els conceptes jurídics bàsics i elements essencials que regeixen la contractació administrativa.
. Desenvolupar la capacitat d’aplicar aquests coneixements a l’activitat professional.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer i comprendre alguns aspectes de la contractació del sector públic, els procediments de contractació, òrgans que intervenen, la responsabilitat del contractista, els serveis públics locals.
• Desenvolupar la capacitat d’aplicar els coneixements indicats en l’activitat professional dels comandaments.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir elements teòrics i pràctics per la incorporació de criteris d’igualtat de gènere i LGTBI en les contractacions públiques.Proporcionar eines per a la seva aplicació en el marc municipa

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer el funcionament del contracte menor en el marc de la normativa actual de la LLlei de Contractes del Sector Públic (LCSP).

- Utilitzar de forma correcta la tramitació del contracte menor.

- Identificar els problemes més habituals a evitar en la tramitació del contracte menor.

- Implementar els models i processos necessaris per guanyar eficiència en la gestió de la contractació menor.

Espai 5.000
Canal
Videoformació + en línia
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Fer una exposició clara i senzilla dels temes que aborda Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic: introducció a la contractació pública, amb un llenguatge tècnic i rigorós, però clar i pròxim a la gestió del dia a dia. Ens agradaria que el curs sigui una porta d'entrada que us permeti aproximar-vos a la nova regulació i obrir-vos camins que després pugueu explorar en funció dels vostres interessos.
• Entendre la interacció entre el Dret europeu i el nacional. La Llei té dos pares, i té una mica de cadascun d'ells.
• Conèixer les principals novetats que introdueix. Especialment els nous conceptes que haurem de manejar a partir d'ara.
• Saber a quines entitats, públiques i privades, se'ls aplica la llei i que parteixes de la mateixa són aplicable. No tots som iguals.
• Comprendre com es desenvolupa un procediment d'adjudicació, i assumir que ha de ser electrònic.

Canal
En línia
Durada
40,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Saber planificar, controlar i avaluar adequadament la contractació externa de serveis, per minimitzar els riscos que la col·laboració amb tercers pugui incidir negativament en la qualitat o en l’eficiència de les tasques a desenvolupar.

- Conèixer les condicions, els avantatges i els inconvenients de la contractació externa de serveis i saber aplicar-les al seu entorn professional.

- Saber definir estratègies efectives i eficients per la contractació externa de serveis.

- Dominar mètodes pràctics per la preparació, el control i l’avaluació de contractes de serveis que permetin assumir amb garanties suficients la responsabilitat sobre aquests.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aprofundir en els coneixements sobre la contractació del sector públic.
• Conèixer i comprendre els principis generals de la contractació del sector públic, els procediments de contractació i especial referència a l’àmbit local.
• Adquirir els coneixements necessaris per realitzar la tramitació del procediment contractual i fer el seguiment de l’execució dels contractes.
• Ser capaç de gestionar les incidències habituals en els principals tipus de contractació a partir del coneixement dels conceptes i dels procediments de la contractació en el sector públic.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aprofundir en els coneixements sobre el procediment administratiu comú, regulat a la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Donar a conèixer les modificacions principals de la Llei 40/2015, del règim jurídic del sector públic, en especial les normes de caràcter bàsic aplicables a tots els ens institucionals i especialment a l’administració local.
• Aprofundir sobre el funcionament dels òrgans col·legiats, la competència administrativa, el règim jurídic de la responsabilitat de l’Administració Pública, els principis de la potestat sancionadora, el règim jurídic dels convenis, així com les relacions electròniques entre administracions.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer els requeriments legals per a la negociació col·lectiva de plans interns de gènere en el sector públic.
. Conèixer el contingut obligat de la diagnosi i les accions orientades a l'erradicació de les iniquitats de gènere establertes per la normativa vigent.
. Conèixer l'equilibri entre la protecció de dades de caràcter personal i el principi de transparència a l'hora d'elaborar la diagnosi vinculada a un pla intern d'igualtat de gènere en el sector públic.
. Conèixer com s'elabora el registre retributiu, com es calcula la bretxa salarial i la mediana, i la seva interpretació combinada en el marc de la diagnosi vinculada a un pla intern de gènere en el sector públic.
. Conèixer els requeriments legals i administratius, i els passos a seguir per a registrar els plans interns de gènere negociats en el sector públic.
. Conèixer com s'elabora l'auditoria retributiva a incloure dins de la diagnosi vinculada a un pla intern d'igualtat de gènere en el sector públic.
. Conèixer els aspectes claus a l'hora d'adaptar un pla d'igualtat de gènere intern en vigor a la nova normativa.
. Conèixer els elements i els instruments comunicatius interns clau per a sensibilitzar i implicar la plantilla en la diagnosi, l'elaboració del pla intern d'igualtat de gènere i el desplegament de les accions del pla en el si de l'organització

Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Analitzar el discurs realitzat sobre la cooperació al desenvolupament i els identificar els seus límits.

. Actualitzar el nostre discurs en clau de cooperació transformadora i fer-lo més comprensible.
. Descobrir com apropar el discurs de la cooperació als departaments de cooperació i els mitjans de comunicació, adaptant-lo a les seves necessitats.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir orientacions i pautes de caràcter pràctic per a la formulació, execució i seguiment de projectes de cooperació al desenvolupament amb un enfocament de drets humans i gènere.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Oferir eines i recursos per a la implementació de l’Agenda 2030 i assoliment dels ODS a l’àmbit local.

• Identificar les oportunitats que ofereix l'Agenda 2030 per innovar i transformar les polítiques públiques locals.
• Promoure l'apropiació de l'Agenda 2030 i del seu valor afegit entre els professionals del món local, així com donar suport per a l'elaboració de planificacions estratègiques
• Donar suport a les persones participants per implementar l‘Agenda 2030 en l’àmbit municipal a través de les diferents fases del procés de localització (sensibilització i incidència política, alineament, implementació, monitoreig).

Canal
Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer els principals elements de l’enfoc de gènere des d’una aproximació internacional.
. Aportar coneixements per aplicar la transversalitat de gènere en el marc de la cooperació al desenvolupament en l’àmbit municipal.
- Proporcionar orientacions pràctiques vers la incorporació de la igualtat de gènere en les diferents àrees de treball de la cooperació al desenvolupament per part dels ens locals: en el disseny de la política pública de cooperació al desenvolupament, en els projectes de cooperació amb territoris socis i en l’educació per a la ciutadania global.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Analitzar els aspectes clau d’un projecte per tal de poder definir un enfocament estratègic que condueixi a l’assoliment dels seus objectius, en el context de l’administració pública local.
- Dirigir adequadament els principals processos que es desenvolupen durant el cicle de vida del projecte: gestionar l’abast del projecte i respondre a les incidències que el poden afectar; gestionar els riscos que poden afectar el desenvolupament d’un projecte; relacionar-se amb les parts interessades del projecte tenint en compte les seves necessitats i expectatives per que contribueixin positivament a l’assoliment dels objectius; dirigir amb efectivitat l’equip de treball d’un projecte.
- Establir objectius de la qualitat per al projecte i definir els processos de gestió corresponents: definir objectius i processos de control de la qualitat dels projectes; avaluar els resultats i els aprenentatges del projecte.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
23,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Analitzar els aspectes clau d’un projecte per tal de poder definir un enfocament estratègic que condueixi a l’assoliment dels seus objectius, en el context de l’administració pública local.
- Dirigir adequadament els principals processos que es desenvolupen durant el cicle de vida del projecte: gestionar l’abast del projecte i respondre a les incidències que el poden afectar; gestionar els riscos que poden afectar el desenvolupament d’un projecte; relacionar-se amb les parts interessades del projecte tenint en compte les seves necessitats i expectatives per que contribueixin positivament a l’assoliment dels objectius; dirigir amb efectivitat l’equip de treball d’un projecte.
- Establir objectius de la qualitat per al projecte i definir els processos de gestió corresponents: definir objectius i processos de control de la qualitat dels projectes; avaluar els resultats i els aprenentatges del projecte.

Canal
Presencial + en línia
Durada
23,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer què és el programa Erasmus+, la seva arquitectura, activitats que finança així com les peculiaritats respecte a altres programes europeus.
• Entendre els elements claus i requeriments d’una proposta de projecte.
• Aprendre a cercar les convocatòries i llegir els plans de treball del programa .
• Entendre els aspectes bàsics d’una proposta de projecte Erasmus+ i el formulari de presentació: objectius, resultats, estructuració en paquets de treball i el pressupost. Recomanacions per a la preparació de propostes (tant com a soci o com a líder) i què cal tenir en compte mitjançant exemples i recomanacions pràctiques.
• Conèixer de primera mà experiències d’èxit.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Saber identificar les diferents formes de gestió dels serveis públics locals i conèixer les seves característiques principals, en relació amb els diferents tipus de serveis.
- Conèixer el procediment per a l’establiment o la modificació de l’establiment dels serveis públics locals, tenint en compte els seus diferents vessants (tècnic, jurídic i econòmic).

- Analitzar els criteris i els mecanismes per determinar quina ha de ser la forma de gestió més adequada per al servei, relacionant les seves característiques amb el marc normatiu vigent.
- Saber planificar i dirigir un projecte d’establiment d’un servei o de modificació de la forma de gestió d’aquest.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
28,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Dotar als participants dels elements per a poder presentar propostes als programes europeus de fons de gestió directa amb majors possibilitat de ser aprovats i en concret:

1) Identificar programes i convocatòries que encaixin amb el nostre projecte.
2) Saber interpretar els plans de treball i les convocatòries.
3) Coneixer els elements per formular correctament la proposta.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Facilitar les eines metodològiques necessàries per a la fase inicial del projecte i la seva execució. 
Aprofundir en aspectes de gestió legal i financer.  
Aprofundir en aspectes complementaris, però imprescindibles de la gestió de projectes europeus a partir de casos reals.  

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Conèixer què és un projecte i quins elements clau el defineixen en el context de l'administració pública.
- Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques dels processos de definició, planificació, execució, control i tancament d'un projecte.
- Conèixer els aspectes bàsics d'algunes de les eines informàtiques útils per a la gestió de projectes.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar eines, metodologies i competències als tècnics i tècniques de comerç dels Ajuntaments per a la Gestió del Comerç dels municipis petits de la demarcació de Barcelona.

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer l'ús que es fa de la Intel·ligència Artificial i l'Aprenentatge Automàtic en les redaccions periodístiques.
Saber què és l'automatització de continguts en l'àmbit periodístic i quines són les experiències nacionals i internacionals més destacades.
Conèixer en profunditat dos estudis de cas d'àmbit nacional per tal d'abordar els reptes i les oportunitats d'aquesta tecnologia aplicada als mitjans de comunicació i les eines que es poden fer
servir.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Familiaritzar els participants amb els principals tipus d’avaluació i la seva utilitat en el procés de disseny i millora de la política pública de cooperació al desenvolupament. Més específicament, la formació cerca que els equips tècnics de cooperació:

(1) Adquireixen un marc conceptual i pràctic sobre l’avaluació de polítiques públiques i entenguin, no només la seva importància, sinó també la seva utilitat com a eina de gestió de les polítiques públiques i instrument per informar la presa de decisions.
(2) Desenvolupin i millorin els coneixements sobre avaluació per tal que puguin dissenyar programes i polítiques públiques avaluables.
(3) Aprenguin a plantejar i encarregar avaluacions amb propòsit d'ús.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Proporcionar una introducció a la intel·ligència artificial (IA) i a les diferents eines.
- Aprendre com funciona les diferents eines de la IA i com utilitzar-ho amb èxit en situacions professionals.
- Descobrir els seus possibles usos a l'administració pública.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

L’objectiu és introduir als participants en aspectes bàsics sobre el sistema de cooperació internacional i en concret de la cooperació descentralitzada, per tal de promoure el seu interès en aquest àmbit de treball i que s'impliquin de manera estratègica en accions de cooperació al desenvolupament impulsades des de la seva entitat local.

• Conèixer els aspectes bàsics del sistema de cooperació internacional descentralitzada
• Reflexionar sobre les diferents interpretacions existents del concepte de cooperació descentralitzada i sobre el potencial que tenen els governs locals en aquest camp
• Conèixer quins són els actors, modalitats i àmbits de treball propis
• Debatre sobre les potencialitats i oportunitats que es presenten al territori en aquest àmbit de treball.

Canal
Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Introduir als participants en aspectes bàsics sobre el sistema de cooperació internacional i en concret de la cooperació descentralitzada, per tal de promoure el seu interès en aquest àmbit de treball i que s'impliquin de manera estratègica en accions de cooperació al desenvolupament impulsades des de la seva entitat local •Conèixer els aspectes bàsics del sistema de cooperació internacional descentralitzada. •Reflexionar sobre les diferents interpretacions existents del concepte de cooperació descentralitzada i sobre el potencial que tenen els governs locals en aquest camp. •Conèixer quins són els actors, modalitats i àmbits de treball propis. •Debatre sobre les potencialitats i oportunitats que es presenten al territori en aquest àmbit de treball.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Centrar la matèria en el màrqueting sostenible i quins són els seus criteris, amb exemples pràctics

Canal
Videoformació + en línia
Durada
25,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els principis de la contractació pública.
• Conèixer els tipus de contractes i els seus límits.
• Aprendre els conceptes bàsics i els procediments d’adjudicació dels subministraments i serveis en l’àmbit de les biblioteques.
• Aprendre a redactar els PCAP i els PPT, així com tota la documentació relacionada amb l’expedient de contractació.
• Comprendre el funcionament del procés i garantir les bones pràctiques en els processos de gestió de la contractació que porten a terme les direccions de les biblioteques.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Entendre i desenvolupar una correcta planificació pressupostària d'un esdeveniment esportiu local

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir al personal administratiu i tècnic els coneixements indispensables sobre com practicar les notificacions als interessats en un procediment i/o a tercers i quins peus de recursos s’han d’inserir en les notificacions.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aportar coneixements tècnics específics per a la planificació i gestió de la mobilitat local, orientats a la consecució d’uns entorns urbans amb millor qualitat de vida, més saludables, accessibles, segurs i mediambientalment més sostenibles.

Canal
Presencial + videoformació
Durada
73,3 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

El present programa persegueix els següents objectius:
-Reflexionar sobre els origen de les APEU així com els diferents models de gestió publico privada en l’àmbit del comerç.
-Conèixer les principals característiques de la nova Llei de les APEU.
-Reflexionar sobre els condicionants més importants que poden incidir en la viabilitat i posada en marxa d’una APEU a Catalunya.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Comprendre la finalitat del procés contenciós administratiuEstablir l'origen i desenvolupament de les Lleis de Jurisdicció Contenciosa Administrativa.Reconèixer els subjectes l'activitat pot ser objecte de procés contenciós administratiu.Diferenciar els assumptes sotmesos al procés contenciós administratiu.Analitzar les diferents notes característiques de la jurisdicció contenciosa administrativa.Distingir les diferents matèries susceptibles de recurs contenciós administratiu.Establir la relació entre els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa i els seus àmbits territorials de competència.Diferenciar capacitat processal de legitimació. Enumerar supòsits de legitimació.Classificar les diferents formes de representació i defensa.Diferenciar els diferents actes administratius que poden ser objecte de recurs contenciós administratiu.Assenyalar les diferents opcions d'impugnació de les disposicions de caràcter general.Definir la inactivitat material de l'Administració.

Canal
En línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

- Millorar la redacció dels informes i les propostes de resolució.

- Conèixer les especificitats dels informes i les propostes de resolució.

- Resoldre dubtes lingüístics mitjançant diversos recursos lingüístics disponibles a Internet.

Canal
Presencial + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

En acabar l'acció formativa, els participants seran capaços de:
- Conèixer què és la cura de continguts.
- Entendre per què i en quins moments ens pot ser útil la cura de continguts.
- Entendre el "mètode de les 4" per a curar continguts.
- Aplicar la cura de continguts a la nostra feina.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Analitzar les necessitats del seu lloc de treball en relació amb l’organització dels continguts digitals.
2. Idear uns criteris d’organització i indexació dels continguts digitals que responguin a les seves necessitats.
3. Construir una estructura pròpia, adaptada a les necessitats personals i institucionals, dels continguts digitals.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
14,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer l’entramat institucional de la UE i els mecanismes de presa de decisions.
Identificar la importància de la implicació i la interacció des del món local.
Conèixer els canals d’incidència dels governs locals en la governança global.
Conèixer casos reals d'ens locals de la provincia de Barcelona que han assolit un posicionament a escala europea i internacional.

Canal
Presencial
Durada
8,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer els principis bàsics i el procés de contractació en tot allò que afecta a la feina d’una persona tècnica

Canal
Videoformació
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer l'estructura de la Llei 39/2015Conèixer el calendari d'entrada en vigor de la Llei i les normes que deroga.
• Descriure les matèries que són objecte de la nova Llei.
• Conèixer els conceptes d’acte administratiu i procediment administratiu.
• Definir el concepte d’interessat i els seus drets. La capacitat d’obrar i la representació.
• Definir registre electrònic i arxiu electrònic a les administracions públiques.
• Analitzar l’obligació de resoldre.
• Exposar els supòsits i condicions per la publicitat de les normes i els seus efectes.
• Ressaltar la novetat de la regulació de la participació dels ciutadans en l’elaboració de lleis i reglaments.

Canal
En línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Adquirir coneixements generals del procediment administratiu comú mitjançant nocions bàsiques i conceptes essencials regulats a la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Aprofundir i aplicar els coneixements necessaris per resoldre qüestions i casos relacionats amb l'aplicació de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
• Reconèixer i identificar els principals elements, conceptes, continguts i procediments derivats de la Llei 39/2015.
• Resoldre diferents casuístiques mitjançant l'aplicació dels coneixements adquirits sobre la Llei 39/2015.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
15,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Presentació de la norma reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei 39/2015 de l’1 d’octubre.
• Analitzar la seva incidència des de la perspectiva de l’administració

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

-Conèixer els conceptes fonamentals de la Llei de Contractes del Sector Públic necessaris per la bona redacció dels plecs de clàusules administratives i tècniques.
-Aprendre a redactar la memòria justificativa del contracte.
-Identificar els problemes més habituals a evitar en la redacció de plecs.
-Implementar els models i processos necessaris per guanyar eficiència en la gestió de la contractació.

Espai 5.000
Canal
Videoformació + en línia
Durada
9,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Dissenyar i reconèixer perfectament un procés de recollida d'informació.
2. Recollir i representar dades quantitatives.
3. Recollir informació a través d'enquestes.
4. Interpretar, analitzar i estructurar la informació.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer els programes de Cooperació Territorial Europea (CTE) o Interreg. 

. Analitzar els canvis d’Interreg pel període 2021-2027 i analitzar les oportunitats per als ens locals. 

. Entendre els procediments de gestió i funcionament dels programes Interreg.

. Conèixer exemples de projectes Interreg de la Corporació i d’ens locals de la província

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Desenvolupar una proposta educativa/ de sensibilització per promoure una ciutadania conscient dels reptes globals i de la seva vinculació amb la realitat del municipi.
Conèixer experiències educatives i de sensibilització sobre drets humans, sostenibilitat ambiental, cultura de pau o equitat de gènere que treballen amb perspectiva local- global.

Canal
Presencial + en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Aprofundir sobre els conceptes jurídics relatius a la propietat intel·lectual, especialment en l'àmbit de les activitats del sector públic.. Distingir les fonts, conceptes específics i limitacions dels drets patrimonials. Diferenciar els instruments de gestió econòmica dels drets d'autoria, així com els de gestió patrimonial.. Adquirir una visió global sobre la propietat intel·lectual i una visió específica sobre la propietat intel·lectual a Internet.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Adquirir coneixements sobre la normativa d'aplicació en protecció civil.

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Conèixer els requisits essencials per estimar una responsabilitat patrimonial contra l'Ajuntament.

2. Assolir una visió general de les peculiaritats a la tramitació del procediment de responsabilitat patrimonial en relació al tràmit administratiu normal.
3. Tenir clars els conceptes bàsics per saber avaluar correctament una reclamació patrimonial.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer antecedents i estructura de la llei 40/2015.
• Definir els diferents òrgans implicats.
• Descriure l'estructura i organització de la adm. de l'estat.
• Característiques i ens.
• Definir les tècniques previstes per a complir el principi de cooperació.
• Descriure i delimitar els principis que regeixen l'actuació i les relacions entre les administracions públiques i entitats o organismes vinculats o dependents.
• Destacar les relacions electròniques entre les administracions públiques.
• Conèixer el deure de col·laboració entre administracions públiques.
• Definir els òrgans administratius i els requisits per a la seva creació.
• Definir els òrgans col·legiats i el seu règim jurídic.
• Desenvolupar el concepte de competència administrativa.

Canal
En línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Analitzar el règim jurídic de les administracions públiques d’acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Canal
Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Donar a conèixer el contingut de la Llei 40/2015, del règim jurídic del sector públic, en especial, les normes de caràcter bàsic aplicables a tots els ens institucionals i especialment a l’administració local.
• Conèixer el funcionament dels òrgans col·legiats, la competència administrativa, el règim jurídic de la responsabilitat de l’Administració Pública, els principis de la potestat sancionadora, el règim jurídic dels convenis així com les relacions electròniques entre administracions.
• Desenvolupar la capacitat d’aplicar els coneixements indicats en l’activitat professional dels comandaments.

Canal
Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu de forma online.
• Facilitar un espai virtual de trobada, reflexió i debat entorn de les polítiques educatives.
• Promoure l'intercanvi online d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.
• Promoure la utilització de les diferents eines online que permetin la comunicació i l'intercanvi de coneixements i experiències en l'àmbit educatiu.

Canal
Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Contextualitzar les cartes de serveis i la seva importància en la millora de la gestió de les organitzacions públiques i la seva relació amb la ciutadania.
• Contribuir a donar compliment a les exigències derivades de la normativa.Identificar els requeriments mínims d’una carta de serveis d’acord a la normativa vigent i a la UNE 93200:2008.
• Entendre la importància de la identificació de les expectatives dels usuaris/es del servei alhora de definir una carta de serveis i els seus compromisos.
• Concretar una carta de serveis municipal, el seu sistema de seguiment i la seva publicitat i difusió.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Comprendre la importància de tenir un catàleg de serveis municipals a l'abast de la ciutadania per tal de donar a conèixer, de manera accessible, què es fa des de la Corporació en línia amb l'esperit de transparència i retiment de comptes.
• Contribuir a donar compliment a les exigències derivades de la normativa en matèria de transparència.
• Identificar quins són els serveis que presta el propi ajuntament.
• Aprendre a utilitzar l'eina web de Catàleg de serveis que s'ofereix als ajuntaments participants.
• Estar en condicions d'adaptar el contingut del catàleg als serveis específics de l'ajuntament corresponent.
• Publicar el Catàleg de serveis municipals.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Contextualitzar les cartes de serveis i la seva importància en la millora de la gestió de les organitzacions públiques i la seva relació amb la ciutadania.
• Contribuir a donar compliment a les exigències derivades de la normativa.
• Identificar els requeriments mínims d’una carta de serveis d’acord a la normativa vigent i a la UNE 93200:2008.
• Entendre la importància de la identificació de les expectatives dels usuaris/ies del servei alhora de definir una carta de serveis i els seus compromisos.
• Concretar una carta de serveis municipal, el seu sistema de seguiment i la seva publicitat i difusió.

Canal
Presencial + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Comprendre la importància de tenir un catàleg de serveis municipals a l'abast de la ciutadania per tal de donar a conèixer de manera accessible què es fa des de la Corporació en línia amb l'esperit de transparència i retiment de comptes.
• Contribuir a donar compliment a les exigències derivades de la normativa en matèria de transparència.
• Identificar quins són els serveis que presta el propi ajuntament.
• Aprendre a utilitzar l'eina web de Catàleg de serveis que s'ofereix als ajuntametns participants.
• Estar en condicions d'adaptar el contingut del catàleg als serveis específics de l'ajuntament corresponent.
• Publicar el Catàleg de serveis municipals.

Canal
Presencial + en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Oferir al personal administratiu i tècnic els coneixements indispensables en relació als terminis del procediment administratiu comú, fent especial referència a les especialitats derivades del procediment administratiu sancionador i del procediment de responsabilitat patrimonial.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Abordar els aspectes essencials de la xarxa TikTok per utilitzar-la en els plans de promoció i visibilitat digital de la institució i els serveis municipals.
Conèixer i practicar tècniques d'elaboració de continguts.

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer i analitzar la regulació continguda al Títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, sobre la potestat sancionadora específica de les entitats locals.

Espai 5.000
Canal
Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa del BAF
https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Entendre els conceptes elementals introductoris de la contractació pública.
• Aprofundir i entendre la contractació pública a través dels principis, tipus de contractes i els procediments de selecció.
• Comprendre com es configura l’objecte i preu dels contractes.
• Ser capaç d’elaborar i preparar expedients de contractació abordant les problemàtiques més freqüents que ens trobem.
• Entendre la mecànica per valorar la millor oferta.
• Comprendre i aplicar la contractació menor superant la problemàtica interpretativa respecte l’art. 118 de la LCSP.
• Interpretar i gestionar correctament les prerrogatives de l’administració davant l’execució d’un contracte públic.
• Ser capaç d’adoptar totes aquelles mesures essencials en la fase d’execució per tal que tot contracte públic s’executi d’acord amb allò pactat.

Canal
En línia
Durada
20,0 h