Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local

68 recursos i/o accions formatives relacionades

Recurs

En aquest recurs formatiu trobaràs el continguts per conèixer els principis bàsics i el procés de contractació pública. Repassarem el seu context i fonaments, així com el procés per a dur-la a terme i realitzar el seguiment.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Contractació
Recurs

En aquest manual es donen les pautes bàsiques per elaborar memòries de gestió de serveis, programes o àmbits funcionals de l’Administració pública local que siguin realment efectives com a instrument per proporcionar informació significativa a les parts interessades. També es fa especial èmfasi a enfocar les memòries de gestió com a instrument de rendició de comptes i de millora de la gestió.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Elaboració de memòries de gestió
Recurs

Cada vegada és més freqüent "el treball per projectes" i, malgrat això, poques vegades es té clar què significa projecte.

Aquest manual pretèn proporcionar una idea global del concepte de projecte, de la seva complexitat i dels elements necessaris per a la seva gestió.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

En aquest recurs trobaràs el continguts bàsics per endinsar-te en la gestió de projectes en totes les seves fases: 1. Els projectes. Conceptes generals; 2. La iniciació del projecte; 3. La planificació del projecte; 4. La programació del projecte; 5. L’execució del projecte; 6. El control del projecte; Mòdul 7. El tancament del projecte i un glossari dels conceptes més importants d'aquest àmbit.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

El material t'explica les característiques bàsiques d'un projecte i la manera com aquests projectes s'insereixen en el funcionament normal de l'organització.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

El material et permet conèixer la primera fase del cicle de vida d'un projecte. Com definir acuradament el problema o oportunitat i com definir una estratègia adequada per al projecte.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

El material et facilitarà els elements bàsics per planificar els projectes a gestionar, les principals fases, l'elaboració del pla general i la tècnica de l'estructura de descomposició del treball (EDT).

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

El material t'oferirà les pautes per la temporalització de les tasques que s'han de du a terme en un projecte. Es treballarà els conceptes de tasca crítica i de camí crític i aprendràs a fer la programació d'un projecte utilitzant diferents eines (diagrama de Gantt, gràfics de xarxa, mètode del camí crític i tècnica PERT).

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

El material t'ajudarà a entendre la importància de fer una assignació correcta dels recursos. Entre altres aspectes es treballarà el pressupost, el tipus de costos i com calcular els costos indirectes.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

El material analitza com comprovar que el projecte s'ha executat d'acord amb les previsions fetes en la planificació i la programació: processos a gestionar, sistema de control.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

En aquest material es revisarà les etapes de la fase de tancament com a una fase més del projecte que cal programar i executar amb rigor.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Gestió de projectes
Recurs

L'entorn de treball digitalitzat facilita l'organització dels materials a desar però cal tenir uns criteris previs. D'altra manera, pot ser dificil localitzar documents que fa temps que no consultem, documentació compartida, etc. L’objectiu d’aquest material és oferir els criteris i instruments necessaris per fer-nos capaços d'organitzar de manera eficient els continguts digitals propis (
Col·lecció “Síntesis de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Planificació i organització del treball personal
Recurs

En aquests recurs es fa una aproximació al procediment administratiu. Es contextualitzen els seus orígens i conceptes clau, es detallen les principals novetats i es fa una introducció al seu cicle de vida.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Procediment administratiu
Recurs

Recurs bàsic sobre els aspectes fonamentals de la protecció de dades, la seguretat, el tractament de dades i el Reglament Europeu de Protecció de dades. Contingut adreçat als empleats públics de la Diputació de Barcelona.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Protecció de dades
Recurs

Recurs bàsic sobre els aspectes fonamentals de la protecció de dades, la seguretat, el tractament de dades i el Reglament Europeu de Protecció de dades. Adreçat als empleats públics dels ens locals.
Col·lecció “Manuals de formació” de la Direcció de Serveis de Formació. Edició 2020

Agrupació
Protecció de dades
Recurs

Una administració pública moderna, al servei del ciutadà, s’ha de caracteritzar entre altres aspectes, per dur a terme les seves actuacions amb la màxima eficàcia i transparència possibles. Si tenim en comptes que aquestes actuacions s’expressen principalment través del canal escrit, sembla lògic pensar que el tipus de llenguatge que s’utilitza en la redacció dels documents administratius ha de ser matèria de reflexió constant.

A més, els documents que concretament s’analitzen en aquests curs, els informes i les propostes de resolucions administratives, tenen una rellevància clau en qualsevol procediment administratiu, ja que reflecteixen les actuacions practicades en les fases d’instrucció, les quals han de ser el resultat d’un procés lògic i jurídic. És per això que el tipus de llenguatge que s’hi utilitzi i la manera com es presenti i organitzi la informació són d’una importància cabdal si es vol aconseguir que la comunicació sigui realment efectiva.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Redacció d'informes per a tècnics especialistes
Recurs

Gemma García ens explica quins són els erros més habituals en redactar correus electrònics i aporta solucions per no repetir-los.
Col·lecció 1 hora, 1 habilitat. Edició 2021.

Ponència
Format
Audiovisual
Agrupació
Redacció mitjançant el correu electrònic
Recurs

Aquest material et permetrà conèixer els elements que intervenen en la comunicació mitjançant el correu electrònic, adequar el to i el registre, redactar correus electrònics amb un alt grau d’eficàcia comunicativa, comprovar si el correu s’adequa als principis de coherència i cohesió i introduir-hi les esmenes corresponents.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Redacció mitjançant el correu electrònic
Recurs

Els connectors són un conjunt de marques logicosemàntiques, d’origen gramatical divers —conjuncions,locucions conjuntives, sintagmes adverbials i preposicionals, etc.—, que serveixen per marcar, assenyalar o organitzar el discurs i que faciliten al lector la comprensió dels textos i l’extracció de les idees que s’hi exposen.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Recurs

Els signes de puntuació contribueixen a fer més comprensibles els escrits. Tenen la funció tant de delimitar fragments dins d’una frase o d’un text, com de reflectir els matisos d’entonació que adquiriria el text si es llegís en veu alta.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Recurs

Les abreviacions són reduccions de paraules o frases que en poc espai permeten presentar molta informació. Segons com es facin aquestes reduccions, es poden classificar en: abreviatures, signes i acrònims o símbols.

Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Recurs

Les majúscules i les minúscules són un recurs gràfic que respon no tan sols a un seguit de regles, sinó també a un conjunt de convencions que depenen de costums i modes. Aquest manual ofereix un conjunt de pautes per regular-ne l’ús.

Manual
Format
Material en línia
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Recurs
Manual
Format
Material descarregable
Agrupació
Tècniques d'expressió escrita
Acció formativa

- L'objectiu del curs es oferir eines i recursos per a la localitzacio dels ODS a l'àmbit local per a l'assoliment de l'Agenda 2030.- Identificar les oportunitats d'innovacio i transformacio de les politiques publiques locals que ofereix l'Agenda 2030.- Promoure l'apropiacio de l'Agenda 2030 i del seu valor afegit entre els i les treballadors/es dels governs locals.- Donar suport per a l'elaboracio de planificacions estratègiques municipals/àrees DIBA alineades amb els ODS.- Acompanyar els i les participants en com localitzar els ODS a traves de les diferents fases del proces (sensibilitzacio i incidència politica, alineament, implementacio, monitoreig)

Videoformació
Durada
9,0 h
Acció formativa

Conèixer la normativa aplicable (Llei 9/2017) en matèria de contractes del sector públic. Saber diferenciar els tipus de contractes.Conèixer els tipus de procediments utilitzats en la tramitació dels expedients de contractes del sector públic.Conèixer les fases del procediment fins a l'adjudicació i execució del contracte.Analitzar la documentació que han de redactar les diferents unitats gestores que han de tramitar la licitació i executar el contracte.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

‒ Planificar i gestionar el procés d’elaboració de la memòria de gestió.‒ Dissenyar una memòria de gestió tenint en compte el destinatari i el seu ús.‒ Definir, seleccionar i ordenar els continguts adients per la memòria de gestió.‒ Determinar quins han de ser els aspectes formals més adients per la memòria de gestió, d’acord amb la seva finalitat.‒ Utilitzar la memòria de gestió com un instrument per a la millora.

Semipresencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer els Fons de recuperació i resiliència en el marc del pressupost de la UE i relació amb el Marc financer pluriennalConèixer els eixos prioritaris i resta d'informacó d'interès

Videoformació
Durada
1,5 h
Acció formativa

- Analitzar els aspectes clau d’un projecte per tal de poder definir un enfocament estratègic que condueixi a l’assoliment dels seus objectius, en el context de l’administració pública local.- Dirigir adequadament els principals processos que es desenvolupen durant el cicle de vida del projecte: gestionar l’abast del projecte i respondre a les incidències que el poden afectar; gestionar els riscos que poden afectar el desenvolupament d’un projecte; relacionar-se amb les parts interessades del projecte tenint en compte les seves necessitats i expectatives per que contribueixin positivament a l’assoliment dels objectius; dirigir amb efectivitat l’equip de treball d’un projecte.-Establir objectius de la qualitat per al projecte i definir els processos de gestió corresponents: definir objectius i processos de control de la qualitat dels projectes; avaluar els resultats i els aprenentatges del projecte.

Videoformació i en línia
Durada
23,0 h
Acció formativa

• Conèixer els fons europeus disponibles per a ens locals, en especial dels programes UE de gestió directa (Life, Horizon Europe, Erasmus +, Europa creativa etc.) i de Cooperació Territorial Europea (Interreg Europe, Urbact etc.)• Conèixer el cicle de vida dels projectes UE i aprofundir en la fase de preparació i presentació de la proposta.• Disposar de recomanacions per a la preparació de la sol·licitud de proposta de projectes i què cal tenir en compte mitjançant exemples i recomanacions pràctiques.• Aprendre a cercar les convocatòries i plans de treball de programes europeus i identificar-ne els elements clau. • Entendre els aspectes bàsics d’una proposta de projecte: objectius, resultats, estructuració en paquets de treball i el pressupost.

Videoformació
Durada
4,5 h
Acció formativa

Conèixer què és un projecte i quins elements clau el defineixen en el contexte de l'administració pública.Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques dels processos de definició, planificació, execució, control i tancament d'un projecte.Conèixer els aspectes bàsics d'algunes de les eines informàtiques útils per a la gestió de projectes.

Semipresencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

L'objectiu del curs és aprofundir en les fases de gestió d'un projecte europeu, centrant-se en la implementació, el seguiment, l'avaluació i el tancament del mateix a partir de l'exemplificació amb projectes ja tancats i amb casos pràctics.

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

L'objectiu del curs és aprofundir en les fases de gestió d'un projecte europeu, centrant-se en la implementació, el seguiment, l'avaluació i el tancament del mateix a partir de l'exemplificació amb projectes ja tancats i amb casos pràctics.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

- Conèixer què és un projecte i quins elements clau el defineixen en el context de l'administració pública.- Conèixer i aplicar les tècniques bàsiques dels processos de definició, planificació, execució, control i tancament d'un projecte.- Conèixer els aspectes bàsics d'algunes de les eines informàtiques útils per a la gestió de projectes.

Videoformació i en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

Conèixer què és el programa Horizon Europe i la nova arquitectura del programa respecte l’anterior programa, així com les peculiaritats respecte a altres programes europeus.Aprendre a cercar les convocatòries i llegir els plans de treball del programa Horizon Europe.Disposar de recomanacions per a la preparació de la sol·licitud de proposta de projectes (tant com a soci o com a líder) i què cal tenir en compte mitjançant exemples i recomanacions pràctiques.Entendre els aspectes bàsics d’una proposta de projecte Horizon Europe i el formulari de presentació: objectius, resultats, estructuració en paquets de treball i el pressupost

Videoformació
Durada
4,5 h
Acció formativa

Aquesta acció formativa s'alinea amb els següents Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): 11. Ciutats i comunitats sostenibles i 12. Consum i producció responsables.- Donar a conèixer els aspectes més nous sobre la incorporació de criteris ambientals i socials en la Llei de Contractes.- Oferir eines als tècnics municipals que redacten Plecs de condicions per incorporar requisits socials i/o ambientals en les diferents tipologies de contractes.- Presentar exemples de Plecs que incorporin aquests criteris.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

L’objectiu és introduir als participants en aspectes bàsics sobre el sistema de cooperació internacional i en concret de la cooperació descentralitzada, per tal de promoure el seu interès en aquest àmbit de treball i que s'impliquin de manera estratègica en accions de cooperació al desenvolupament impulsades des de la seva entitat local. • Conèixer els aspectes bàsics del sistema de cooperació internacional descentralitzada• Reflexionar sobre les diferents interpretacions existents del concepte de cooperació descentralitzada i sobre el potencial que tenen els governs locals en aquest camp • Conèixer quins són els actors, modalitats i àmbits de treball propis • Debatre sobre les potencialitats i oportunitats que es presenten al territori en aquest àmbit de treball.

Presencial
Durada
4,0 h
Acció formativa

Oferir elements teòrics i pràctics per a la incorporació de criteris d'igualtat de gènere i LGTBI en les contractacions públiques.Proporcionar eines per a la seva aplicació en el marc municipal

Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

Oferir al personal administratiu i tècnic els coneixements indispensables sobre com practicar les notificacions als interessats en un procediment i/o a tercers i quins peus de recursos s’han d’inserir en les notificacions.

Videoformació
Durada
2,0 h
Resource new until
Nou
Acció formativa

Vivim en l’era de la hiperconnectivitat en la qual rebem milers d’impactes publicitaris al dia. És imprescindible saber com compra, quan compra i perquè compra el nostre client per adaptar-nos a les seves necessitats. Analitzarem els patrons de conducta del BUYER PERSONA per avaluar el TRAVEL JOURNEY i teixir una estratègia única de comercialització que ens permeti diferenciar-nos dels competidors i augmentar les vendes sense haver de fer grans inversions.Coneixerem tots els canals de comercialització existents al mercat i analitzarem les implicacions legals i econòmiques. Dotarem d’eines per definir el client PERSONA de cada projecte i analitzarem els patrons de conducte de cada perfil de client per saber com captar la seva compra. Dissenyarem el TRAVEL JOURNEY dels clients i seleccionarem els canals de comercialització adients a cada moment. Definirem una estratègia comercial temporal única per a cada perfil de client i establiment.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

Comprendre la finalitat del procés contenciós administratiuEstablir l'origen i desenvolupament de les Lleis de Jurisdicció Contenciosa Administrativa.Reconèixer els subjectes l'activitat pot ser objecte de procés contenciós administratiu.Diferenciar els assumptes sotmesos al procés contenciós administratiu.Analitzar les diferents notes característiques de la jurisdicció contenciosa administrativa.Distingir les diferents matèries susceptibles de recurs contenciós administratiu.Establir la relació entre els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa i els seus àmbits territorials de competència.Diferenciar capacitat processal de legitimació. Enumerar supòsits de legitimació.Classificar les diferents formes de representació i defensa.Diferenciar els diferents actes administratius que poden ser objecte de recurs contenciós administratiu.Assenyalar les diferents opcions d'impugnació de les disposicions de caràcter general.Definir la inactivitat material de l'Administració.

En línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

Coneix com les destinacions i les empreses incorporen la mobilitat turística sostenible en les seves estratègies de gestió i màrqueting. També s’analitzen els principals perfils de visitants i els elements necessaris per crear productes que els hi siguin atractius.Les destinacions situades entorn de grans àrees urbanes poden beneficiar-se d’aquesta proximitat per crear productes que combinin transport de baix impacte amb activitats recreatives sostenibles.El taller inclou un treball pràctic a través de l’anàlisi d’exemples de productes que ja estan oferint empreses d’allotjament, d’activitats i operadors de turisme nacionals i europeus, basats en els principis de sostenibilitat i competitivitat

Videoformació
Durada
3,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer les noves eines i materials vinculats a l'àmbit de la cooperació al desenvolupament

Videoformació
Durada
2,0 h
Acció formativa

Conèixer antecedents i estructura de la llei 40/2015Definir els diferents òrgans implicatsDesenvolupar el concepte de competència administrativa.Descriure l'estructura i organització de la adm. De l'estat. Característiques i ens.Definir les tècniques previstes per a complir el principi de cooperació.Descriure i delimitar els principis que regeixen l'actuació i les relacions entre les administracions públiques i entitats o organismes vinculats o dependents.Destacar les relacions electròniques entre les administracions públiques.Conèixer el deure de col·laboració entre administracions públiquesDefinir els òrgans administratius i els requisits per a la seva creació.Definir els òrgans col·legiats i el seu règim jurídic.Desenvolupar el concepte de competència administrativa.

En línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

1. Analitzar les necessitats del seu lloc de treball en relació amb l’organització dels continguts digitals. 2. Idear uns criteris d’organització i indexació dels continguts digitals que responguin a les seves necessitats. 3. Construir una estructura pròpia, adaptada a les necessitats personals i institucionals, dels continguts digitals.

Videoformació i en línia
Durada
12,0 h
Acció formativa

Donar a conèixer els beneficis que te els ens locals tenir un posicionamnet en els diferents espais a nivell europeu i internacional

Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

L’objectiu del curs és:- Conèixer quins tipus de fons europeus hi ha disponibles per als ens locals i quines particularitats tenen.- Conèixer com es preparen propostes de projectes europeus exitosos mitjançant exemples de projectes ja finançats i recomanacions pràctiques.

Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

Conèixer l'estructura de la Llei 39/2015Conèixer el calendari d'entrada en vigor de la Llei i les normes que derogaDescriure les matèries que són objecte de la nova Llei. Conèixer els conceptes d’acte administratiu i procediment administratiuDefinir el concepte d’interessat i els seus drets. La capacitat d’obrar i la representacióDefinir registre electrònic i arxiu electrònic a les administracions públiquesAnalitzar l’obligació de resoldreExposar els supòsits i condicions per la publicitat de les normes i els seus efectesRessaltar la novetat de la regulació de la participació dels ciutadans en l’elaboració de lleis i reglaments.

En línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements generals del procediment administratiu comú mitjançant nocions bàsiques i conceptes essencials regulats a la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

Aprofundir i aplicar els coneixements necessaris per resoldre questions i casos relacionats amb l'aplicació de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques.-Reconeixer i identificar els principals elements, conceptes, continguts i procediments derivats de la Llei 39/2015.-Resoldre diferents casuístiques mitjançant l'aplicació dels coneixements adquirits sobre la Llei 39/2015.

Videoformació amb aula virtual
Durada
15,0 h
Acció formativa

- Presentació de la norma reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques, Llei 39/2015 de l’1 d’octubre. - Analitzar la seva incidència des de la perspectiva de l’administració local.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

1. Dissenyar i reconèixer perfectament un procés de recollida d'informació. 2. Recollir i representar dades quantitatives. 3. Recollir informació a través d'enquestes. 4. Interpretar, analitzar i estructurar la informació.

Videoformació i en línia
Durada
16,0 h
Acció formativa

- Aprofundir sobre els conceptes jurídics relatius a la propietat intel·lectual, especialment en l'àmbit de les activitats del sector públic.- Distingir les fonts, conceptes específics i limitacions dels drets patrimonials. Diferenciar els instruments de gestió econòmica dels drets d'autoria, així com els de gestió patrimonial.- Adquirir una visió global sobre la propietat intel·lectual i una visió específica sobre la propietat intel·lectual a Internet.

Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements generals sobre la protecció civil i com interactua amb la resta de serveis prestats per l'administració local.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

- Adquirir coneixements sobre la normativa d'aplicació en protecció civil.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

1. Conèixer els requisits essencials per estimar una responsabilitat patrimonial contra l´Ajuntament.

2. Assolir una visió general de les peculiaritats a la tramitació del procediment de responsabilitat patrimonial en relació al tràmit administratiu normal.

3. Tenir clars els conceptes bàsics per saber avaluar correctament una reclamació patrimonial

Videoformació
Durada
4,0 h
Resource new until
Nou
Acció formativa

- Analitzar el règim jurídic de les administracions públiques d’acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Presencial
Durada
12,0 h
Acció formativa

- Donar a conèixer el contingut de la Llei 40/2015, del règim jurídic del sector públic, en especial, les normes de caràcter bàsic aplicables a tots els ens institucionals i especialment a l’administració local.- Conèixer el funcionament dels òrgans col·legiats, la competència administrativa, el règim jurídic de la responsabilitat de l’Administració Pública, els principis de la potestat sancionadora, el règim jurídic dels convenis així com les relacions electròniques entre administracions.- Desenvolupar la capacitat d’aplicar els coneixements indicats en l’activitat professional dels comandaments.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

•Promoure l'actualització i/o aprofundiment de coneixement entre els professionals que treballen en l'àmbit educatiu de forma online.•Facilitar un espai virtual de trobada, reflexió i debat entorn de les polítiques educatives.•Promoure l'intercanvi online d'experiències d'èxit i la reflexió sobre la seva aplicabilitat a altres contextos.•Promoure la utilització de les diferents eines online que permetin la comunicació i l'intercanvi de coneixements i experiències en l'àmbit educatiu.

Videoformació
Durada
5,0 h
Acció formativa

Introduir als participants en aspectes bàsics sobre el sistema de cooperació internacional i en concret de la cooperació descentralitzada, per tal de promoure el seu interès en aquest àmbit de treball i que s'impliquin de manera estratègica en accions de cooperació al desenvolupament impulsades des de la seva entitat localConèixer els aspectes bàsics del sistema de cooperació internacional descentralitzada.Reflexionar sobre les diferents interpretacions existents del concepte de cooperació descentralitzada i sobre el potencial que tenen els governs locals en aquest camp. Conèixer quins són els actors, modalitats i àmbits de treball propis. Debatre sobre les potencialitats i oportunitats que es presenten al territori en aquest àmbit de treball.

Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

L’objectiu és introduir als participants en aspectes bàsics sobre el sistema de cooperació internacional i en concret de la cooperació descentralitzada, per tal de promoure el seu interès en aquest àmbit de treball i que s'impliquin de manera estratègica en accions de cooperació al desenvolupament impulsades des de la seva entitat local. • Conèixer els aspectes bàsics del sistema de cooperació internacional descentralitzada.• Reflexionar sobre les diferents interpretacions existents del concepte de cooperació descentralitzada i sobre el potencial que tenen els governs locals en aquest camp. • Conèixer quins són els actors, modalitats i àmbits de treball propis. • Debatre sobre les potencialitats i oportunitats que es presenten al territori en aquest àmbit de treball.

Presencial
Durada
5,0 h
Acció formativa

- Contextualitzar les cartes de serveis i la seva importància en la millora de la gestió de les organitzacions públiques i la seva relació amb la ciutadania. - Contribuir a donar compliment a les exigències derivades de la normativa.Identificar els requeriments mínims d’una carta de serveis d’acord a la normativa vigent i a la UNE 93200:2008. - Entendre la importància de la identificació de les expectatives dels usuaris/es del servei alhora de definir una carta de serveis i els seus compromisos.- Concretar una carta de serveis municipal, el seu sistema de seguiment i la seva publicitat i difusió.

Videoformació i en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

‐ Comprendre la importància de tenir un catàleg de serveis municipals a l'abast de la ciutadania per tal de donar a conèixer, de manera accessible, què es fa des de la Corporació en línia amb l'esperit de transparència i retiment de comptes.‐ Contribuir a donar compliment a les exigències derivades de la normativa en matèria de transparència.‐ Identificar quins són els serveis que presta el propi ajuntament.‐ Aprendre a utilitzar l'eina web de Catàleg de serveis que s'ofereix als ajuntaments participants.‐ Estar en condicions d'adaptar el contingut del catàleg als serveis específics de l'ajuntament corresponent.‐ Publicar el Catàleg de serveis municipals.

Videoformació i en línia
Durada
20,0 h
Acció formativa

- Contextualitzar les cartes de serveis i la seva importància en la millora de la gestió de les organitzacions públiques i la seva relació amb la ciutadania. - Contribuir a donar compliment a les exigències derivades de la normativa.- Identificar els requeriments mínims d’una carta de serveis d’acord a la normativa vigent i a la UNE 93200:2008. - Entendre la importància de la identificació de les expectatives dels usuaris/ies del servei alhora de definir una carta de serveis i els seus compromisos.- Concretar una carta de serveis municipal, el seu sistema de seguiment i la seva publicitat i difusió.

Semipresencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

‐ Comprendre la importància de tenir un catàleg de serveis municipals a l'abast de la ciutadania per tal de donar a conèixer de manera accessible què es fa des de la Corporació en línia amb l'esperit de transparència i retiment de comptes.‐ Contribuir a donar compliment a les exigències derivades de la normativa en matèria de transparència.‐ Identificar quins són els serveis que presta el propi ajuntament.‐ Aprendre a utilitzar l'eina web de Catàleg de serveis que s'ofereix als ajuntametns participants.‐ Estar en condicions d'adaptar el contingut del catàleg als serveis específics de l'ajuntament corresponent.‐ Publicar el Catàleg de serveis municipals.

Semipresencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

Oferir al personal administratiu i tècnic els coneixements indispensables en relació als terminis del procediment administratiu comú, fent especial referència a les especialitats derivades del procediment administratiu sancionador i del procediment de responsabilitat patrimonial.

Videoformació
Durada
2,0 h
Resource new until
Nou
Acció formativa

Conèixer i analitzar la regulació continguda al Títol XI de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, sobre la potestat sancionadora específica de les entitats locals.

Videoformació
Durada
2,0 h
Resource new until
Nou
Acció formativa

- Aprendre a dissenyar un procés de recollida d’informació.- Aprendre a utilitzar tècniques de recollida d’informació secundària.- Aprendre a utilitzar tècniques quantitatives de recollida d’informació.- Aprendre a utilitzar tècniques qualitatives de recollida d’informació.- Aprendre a interpretar i a els resultats de la informació recollida.

Semipresencial
Durada
25,0 h
Acció formativa

Entendre els conceptes elementals introductoris de la contractació pública Aprofundir i entendre la contractació pública a través dels principis, tipus de contractes i els procediments de seleccióComprendre com es configura l’objecte i preu dels contractesSer capaç d’elaborar i preparar expedients de contractació abordant les problemàtiques més freqüents que ens trobemEntendre la mecànica per valorar la millor ofertaComprendre i aplicar la contractació menor superant la problemàtica interpretativa respecte l’art. 118 de la LCSPInterpretar i gestionar correctament les prerrogatives de l’administració davant l’execució d’un contracte públicSer capaç d’adoptar totes aquelles mesures essencials en la fase d’execució per tal que tot contracte públic s’executi d’acord amb allò pactat

En línia
Durada
20,0 h