Acció formativa del BAF
Aspectes bàsics de procediment administratiu per al personal directiu i comandaments
Àmbit promotor de la formació:
Direcció de Serveis Jurídics
Requisits:
- Ser personal directiu o comandament
- Es requereix que els participants tinguin la càmera activada durant tota la sessió. Aquesta mesura permet assegurar una experiència d’aprenentatge més interactiva i efectiva.
Modalitat:
sessió de formació
Canal:
Videoformació
Durada:
6.00 h
| Presencial   0.00 h
| Videoformació   6.00 h
| Treball en línia   0.00 h
Nombre de participants:
Mínim 10
| Òptim  
12
| Màxim  
15
Tipus d'acreditació:
Certificat d’assistència
Descriptor:
Objectius

Adquirir les nocions bàsiques de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques i identificar els diferents elements, l’estructura i els processos bàsics del procediment administratiu i contextualitzar-lo dins del treball administratiu que es porta a terme a l'administració local.

Continguts
1. Introducció a la Llei 39/2015 i al concepte d’interessat . Regulació de l’activitat de les administracions públiques. . La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: consideracions generals: estructura, objecte i àmbit d'aplicació, règim transitori, derogatori i entrada en vigor. . Els interessats en els procediments administratius. La representació presencial i electrònica.
2. Els drets dels ciutadans i les seves relacions amb l’administració. La ciutadania i els seus drets. . La llengua en les relacions entre administració i ciutadania. . Les oficines d’assistència en matèria de registres, el registre d’apoderament electrònic i el registre electrònic. La presentació de còpies i documents originals. La digitalització de documentació. Identificació i signatura electrònica. L’arxiu electrònic. L’expedient administratiu electrònic.
3. El procediment administratiu: principis, fases i procediment simplificat . El procediment administratiu comú: principis generals. Fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Resolució. El procediment administratiu simplificat: Tramitació simplificada del procediment. Requisits. Terminis. El procediment simplificat a l’àmbit sancionador i de responsabilitat patrimonial.
Metodologia d'impartició
Es consultarà als alumnes sobre les seves tasques i les àrees en què treballen, per adequar el nivell dels continguts.Les sessions es desenvoluparan a través d’una classe expositiva on s’incentivarà a l’alumne a participar a través d’exemples pràctics i resolució de dubtes.
Metodologia d'avaluació
100% assistència
Destinataris
Col·lectiu professional Àmbit funcional Lloc de treball Competència
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director biblioteca Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre cívic Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director centre educatiu Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director equipament cultural Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament executiu Serveis d'acció ciutadana Director equipament esportiu Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament executiu Serveis de desenvolupament econòmic Director mercat municipal Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Inspector policia Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament executiu Serveis de seguretat ciutadana Sotsinspector policia Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament executiu Transversal Cap secció Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament executiu Transversal Cap servei Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Caporal policia Gestió eficient dels recursos públics
Comandament operatiu Serveis de seguretat ciutadana Sergent policia Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament operatiu Transversal Cap negociat Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Comandament operatiu Transversal Cap unitat Planificació i gestió de projectes tècnics a l'Administració local
Directiu Serveis de seguretat ciutadana Cap policia Gestió eficient dels recursos públics
Directiu Transversal Director àrea Gestió eficient dels recursos públics
Directiu Transversal Gerent Gestió eficient dels recursos públics
Directiu Transversal Gerent organisme autònom Gestió eficient dels recursos públics