Programes de foment de la participació ciutadana

35 recursos i/o accions formatives relacionades

Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Tots els municipis tenen dades, però, quines són les dades rellevants? sabem on trobar-les? com tractar-les per prendre decisions participatives més encertades? L’objectiu d’aquest curs és dotar als processos participatius d’eines per fer-los més efectius i intel·ligents a través de dades dels nostres municipis.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aprendre a comunicar d’una manera més creativa i més participativa per a accions de participació ciutadana. Conèixer les tècniques d’storytelling o la construcció d’un relat, una de les tècniques més efectives per crear una campanya. Conèixer la comunicació participativa: tallers, tècniques i dinàmiques per construir una comunicació de forma participativa que permeti generar campanyes més plurals i representatives.

Canal
Videoformació
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer algunes tècniques de dinamització de grups aplicables en el marc de processos i espais de participació.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1. Conèixer les especificitats de la dinamització online, en què se semblen i en què es diferencien de la dinamització de grups presencial? Què ens poden aportar aquests canals per a la participació ciutadana? 2. Conèixer una sèrie d’eines de dinamització virtual per a la participació ciutadana

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Tenir un primer contacte pràctic amb el design thinking i el disseny de serveis aplicat al serveis i a les polítiques públiques.Conèixer experiències de redisseny de serveis públics amb la participació de personal municipal i de ciutadania.Entendre com el punt de vista i les eines de disseny de serveis contribueixen a fer els processos participatius més efectius i més inclusius.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer algunes de les tècniques gràfiques que es poden utilitzar en el marc de processos i espais de participació ciutadana i per a quins objectius es poden fer servir.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Adquirir un conjunt d’eines diverses que puguin ser útils per a l’avaluació de diferents processos i espais formals de participació ciutadana.

Canal
Videoformació
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reflexionar entorn als conceptes de diversitats, perspectiva interseccional i implicacions per a la participació. Analitzar i posar en context: diferents eixos de diversitat i com es combinen implicacions per a la participació a nivell ciutadà. Reflexionar respecte a aspectes bàsics de les necessitats en la pràctica tècnica quotidiana. . S’analitzaran i posaran en context:• factors a considerar per a fer real la participació inclusiva.• estratègies i eines per assolir una mirada i una pràctica inclusiva de la participació. . Analitzar de forma pràctica els reptes, eines i estratègies per a la participació inclusiva (I) -Construir un inici de caixa d’eines per a atendre a eixos de diversitat concrets . Reflexionar entorn als factors d’exclusió i factors d’inclusió en el context actual * Diversitat cultural (persones migrades i/o racialitzades) * Diversitat de gènere . Analitzar de forma pràctica els reptes, eines i estratègies per a la participació inclusiva (II) . Construir un inici de caixa d’eines per a atendre a eixos de diversitat concrets10. Reflexionar entorn als factors d’exclusió i factors d’inclusió en el context actual:• Diversitat funcional• Neurodivergència (salut mental)• Diversitat d’edat (joves, gent gran) . Realitzar una aproximació aplicada a una eina concreta de perspectiva interseccional.. Aplicar conceptes de les sessions anteriors a casos i exemples de la realitat de cada municipi/ tècnic-a

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Saber quines són les eines de gestió estratègica de les diferents etapes del mandat (des de la presa de possessió fins a les eleccions següents), i quines són les dinàmiques de participació que cal desenvolupar en cada etapa.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre com comunicar a través del vídeo en l’àmbit de la participació ciutadana.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els conceptes bàsics del Govern obert i algunes aplicacions pràctiques que existeixen actualment en l’àmbit local.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Reconèixer els reptes de les xarxes associatives i el paper des de les administracions locals. . Conèixer com afavorir una narrativa comuna al grup. . Conèixer propostes de millora en el treball cocreatiu amb les xarxes associatives. . Oferir propostes mediadores per afrontar conflictes. . Detectar i acollir les necessitats “emocionals” de cada col·lectiu. . Conèixer eines de la comunicació útilsque faciliten la cohesió de grup, tant de comunicació interna com de comunicació externa. . Identificar moments de tancament i oportunitats per fer visible acords.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Aquesta formació té com a objectiu general reflexionar i proporcionar eines als tècnics i tècniques municipals per construir xarxes entre entitats i treball conjunt (sinèrgies) entre aquestes i els ens locals.Els objectius específics són aportar eines pràctiques per:. Enfortir vincles entre els interlocutors des de la confiança. Obrir espais de transparència i reconeixement mutu. Crear perspectives i marcs de referència que beneficien a tothom. Impulsar sinergies i complicitats entre membres de la xarxa. Establir dinàmiques de treball constructives, eficaces i amables. Adquirir un llenguatge compartit. Impulsar l’apoderament col·lectiu i personal. Aflorar nous projectes pel bé comú

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

El joc, i les seves diferents maneres de viure’l i ’aplicar-lo, es mostra com un rellevant element de motivació que ens mena a l’acció i que pot aconseguir un impacte significatiu en les persones i en les organitzacions.En aquest sentit, el curs respondrà a la pregunta: Com podem innovar introduint tècniques de gamificació per promoure i dinamitzar la participació ciutadana?Com a objectius ens proposem: Obrir la mirada al poder transformador del joc i prendre consciència que la pedagogia lúdica, més enllà d’un recurs, una metodologia o una estratègia, és una actitud vital, clau en la participació. Identificar les diferents maneres d’aplicar joc (punt lúdic, gamificació, serious games, dinàmiques lúdiques i jocs) per tal de dotar als participants d’eines i models que els permetin incloure’ls processos de participació i en la dinamització d’equips (consells i altres organismes) Conèixer la metodologia pròpia de la pedagogia lúdica i aplicar-la als processos de participació: actitud lúdica convertida en acció, reflexió i transferència. Compartir recursos que facilitin la ideació i dinamització d’espais i accions de participació ciutadana.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Conèixer els conceptes bàsics relacionats amb la innovació ciutadana i reflexionar sobre les implicacions polítiques, econòmiques i culturals que aquesta pot tenir en el món local.

• Conèixer algunes experiències de foment de la innovació ciutadana per part de les administracions públiques.

• Identificar els reptes i contradiccions amb les que es troben els ens locals i la ciutadania en la innovació ciutadana i la participació democràtica.

Canal
Videoformació
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Reflexionar sobre:
. La participació ciutadana en el context actual i els reptes que tenim
actualment per avançar en el treball col·laboratiu a l'hora de governar i millorar
els municipis.
. Com introduir la participació ciutadana en l'elaboració de les polítiques
públiques

Canal
Videoformació
Durada
4,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

L'objectiu de la jornada és l’intercanvi d’experiències adreçades a personal tècnic dels ens locals, amb l’objectiu de tractar temes d’actualitat al voltant de la participació ciutadana i que preocupen especialment els responsables dels ens locals. Es pretén tractar temes nous que estan sorgint, preocupen els ajuntaments i que cal fer-los front. Es tracta de temàtiques innovadores i actuals que estan molt presents entre l’opinió pública.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

•Conèixer els elements bàsics del concepte de participació ciutadana en el context actual i el seu emmarcament en l’àmbit local.•Identificar algunes eines i mecanismes de millora dels governs locals en l’àmbit de la participació ciutadana.•Identificar certes necessitats formatives, recursos i reptes que són necessaris per part dels governs locals.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer el paper de cada actor dins un procés de participació a nivell intern de l'ajuntament per tal de gestionar els processos de manera eficient i amb la màxima transversalitat.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Millorar la representativitat dels grups en participació ciutadana des d'una mirada inclusiva, especificant les necessitats i perspectives diverses i interseccionals.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

L'objectiu és fer una reflexió a dos nivells sobre com introduïr la participació ciutadana en l'elaboració de les polítiques públiques:. un primer nivell, més general, sobre l'evolució històrica de la participació ciutadana, en el context actual i els reptes que tenim actualment per avançar en el treball col·laboratiu a l'hora de governar i millorar els municipis.. un nivell més pràctic, sobre com abordar àmbits com la gestió de la crisi o el disseny d'equipaments i espais públics amb la participació de diferents agents.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer els aspectes bàsics de la normativa de Protecció de dades de caràcter personal i la seva aplicació en els processos i espais de participació ciutadana i, en general, en tots aquells projectes municipals on la ciutadania està implicada

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

L’objectiu general del curs és:
. Conèixer estratègies i eines per implicar els diferents agents locals del territori en el desplegament de la innovació verda, social i digital per tal que promoguin el desenvolupament econòmic local des d’una perspectiva sostenible i puguin orientar millor les seves prioritats de promoció econòmica.
Els objectius específics del curs són:
. Presentar el marc internacional del desenvolupament econòmic local: NextGenerationEU, Pacte Verd Europeu (New Green Deal), ODS i Agenda 2030, Horizon Europe 21-27...
. Alinear innovació i ciutadania amb els ODS, amb el Programa Horizon Europe 21-27 i amb les Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya.
. Conèixer els reptes de la societat digital com a societat del coneixement.
. Aprendre a crear narratives per al desplegament de la innovació social, verda i digital
. Aprendre a dissenyar ecosistemes d’innovació i a fomentar la participació social en el desenvolupament local.
. Conèixer experiències i afavorir l’intercanvi de casos pràctics entre les persones participants al curs.

Canal
Videoformació + en línia
Durada
22,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer i reflexionar sobre el perquè, el què i el com de les consultes ciutadanes locals. Conèixer i entendre els orígens, les pràctiques i els resultats de les consultes ciutadanes que s’estan desenvolupant en els municipis catalans.

Canal
Videoformació
Durada
8,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Tots els municipis tenen dades, però, quines són les dades rellevants? sabem on trobar-les? com tractar-les per prendre decisions participatives més encertades? L’objectiu d’aquest curs és dotar als processos participatius d’eines per fer-los més efectius i intel·ligents a través de dades dels nostres municipis.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer i apropar-se, a noves tècniques i metodologies per a l'impuls i el foment de la participació ciutadana, tenint en compte les diferents fases del treball participat amb la ciutadania.

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

1.Ser capaços de definir què s’entén perbéns comuns” en l’àmbit local.2.Saber identificar els principis que caracteritzen els éens comuns.3.Reflexionar al voltant de possibles models de gestió delsbéns comuns” en l’àmbit local.4.Familiaritzar-se amb el concepte de la governança adaptativa dels “éns comuns” en sistemes complexos.5.Descobrir casos pràctics on s’estan aplicant diferents models de gestió des de l’administració local.6.Capacitar als/les tècnics/ques i responsables municipals de noves maneres de gestionar els “béns comuns”.

Canal
Presencial
Durada
20,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer la plataforma per gestionar espais de participació online

Canal
Videoformació
Durada
6,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

• Oferir els coneixements bàsics per a la gestió i administració de la plataforma digital de participació ciutadana Plataforma Participa311, basada en programari Decidim.
• Conèixer els mecanismes i espais de participació que ofereix aquest programari.
• Conèixer el taulell d'administració i aprendre a gestionar els aspectes bàsics.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

. Conèixer els conceptes bàsics relacionats amb el pressupostos participatius per implementar un procés participatiu d'aquest tipus-
Identificar els elements claus per a una bona pràctica de pressupostos participatius.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Donar a conèixer els procediments i mecanismes per a la promoció, gestió i execució d'un procés de consulta ciutadana amb la convocatòria d'una consulta popular no refrendària.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

La comunicació de l’Administració Pública cap a la ciutadania ha passat de ser unidireccional a bidireccional. Els ciutadans han trobat nous canals per expressar-se i ho fan a través de les xxss. Però, sabem exactament tot el que diuen de nosaltres? Com podem detectar els problemes i necessitats, i donar solucions, si no escoltem el que diuen? Adquirir eines i tècniques bàsiques per fer escolta activa a les xxss per poder donar resposta als ciutadans.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

* Aprendre per què el relat és una forma de coneixement magnètica i aprofundir, a través d'exemples inspiradors i dinàmiques creatives, quins són els mecanismes de creació de relat per comunicar projectes de participació
ciutadana.
* Aprendre les fases i tècniques per construir una estratègia d'storytelling que generi impacte i convidi a la participació.
* Aprendre que el format, els canals, els materials i les accions també són claus per crear relat i campanyes creatives. Aprendre a través d'exemples recursos per fer relat a través dl web, el vídeo, la música, el joc, la visualitat...
* Aprendre recursos per crear claims, lemes i altres crides i recursos per crear jocs de paraules, per treballar l'humor, el llenguatge clar i inclusiu.
* Aprendre dinàmiques per fer campanyes comunicatives des de la fase d'ideació: Camins creatius i taller d'ADN

Canal
Presencial
Durada
15,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

L'objectiu de la sessió és l’intercanvi d’experiències adreçades a personal tècnic dels ens locals, amb l’objectiu de tractar temes d’actualitat al voltant de la participació ciutadana i que preocupen especialment els responsables dels ens locals. Es pretén tractar temes nous que estan sorgint, preocupen els ajuntaments i que cal fer-los front. Es tracta de temàtiques innovadores i actuals que estan molt presents entre l’opinió pública.

Canal
Presencial
Durada
3,0 h
Acció formativa

https://repositori-dsf.diba.cat/public_resources/altres/CRAF_img_fitxes/AF_BAF.jpg

Conèixer l'ús bàsic de les xarxes socials i internet en el marc dels processos de participació per tal de gestionar-les o fer un encàrrec adequat.

Canal
Presencial
Durada
10,0 h